A N U N Ț

 

 

 

Inspectoratul de Poliţie  Judeţean Olt declanşează activitatea

de recrutare a candidaţilor pentru concursul de admitere organizat  în anul 2021 la

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, forma de învăţământ - frecvenţă redusă

 

 

 

 

            În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., precum şi prevederile Dispoziţiei - cadru a directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/17953 din 06.05.2019 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne şi a Dispoziţiei Inspectorului General al Poliţiei Române nr.53 din 28.06.2021 privind recrutarea  candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne,  sesiunea 2021 , vă informăm că, la concursul de admitere - sesiunea 2021 la Facultatea de Poliţie din cadrul Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti, au fost scoase la concurs un număr de 37 (IGPR), locuri la forma de învăţământ frecvenţă redusă, durata studiilor 3 ani.

      Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii şi criterii specifice de recrutare:

a)      să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)      să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c)      să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d)     să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

e)      să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

f)       să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

g)      să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

h)      să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

i)        să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

j)        să fie apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;

k)      la data înscrierii au o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor M.A.I, în calitate de agent de poliţie, subofiţer sau maistru militar;

l)        au obţinut calificativul de cel puţin "bine", la ultima evaluare anuală;

m)    nu sunt puşi la dispoziţie ori nu sunt suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau ale art. 27^25 lit. a) şi b) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

n)      nu sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

Dacă până la momentul înmatriculării intervine una dintre situaţiile prevăzute la lit. m) şi n), înmatricularea nu se realizează.

            Termenul limită de înscriere a candidaţilor  este 11.07.2021, orele 16.00, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

      Dosarele de candidat se vor constitui şi depune până la data de 23.07.2021 la Serviciul Resurse Umane din Inspectoratul de Poliţie  Judeţean Olt şi vor cuprinde:

      a*) raportul privind solicitarea de înscriere la concursul de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” - Facultatea de Poliţie, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, sesiunea 2021

            b) cererea de participare la concursul de admitere, înregistrată la secretariatul unităţii cu atribuţii de recrutare; personalul care nu face parte din unitatea care efectuează recrutarea trebuie să aibă şi aprobarea comandantului/şefului unităţii la care este încadrat;

                c) copiile documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de bacalaureat și foaia matricolă clasele IX-XII). ( se vor prezenta și în original). Dacă în dosarul de recrutare, candidatul depune o copie legalizată după diploma de bacalaureat aceasta va fi acceptată fără a fi necesar realizarea unei xerocopii    

            d) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului

            e) copie după cartea de identitate (pentru cei care şi-au schimbat numele - copie legalizată după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui); ( se vor prezenta și în original)

            f) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă ( se vor prezenta și în original)

            g) 2 fotografii color 3/4 cm pe suport de hârtie (în ţinută civilă). Pe verso acestora se scrie cu majuscule următoarele date ale candidatului: numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, codul numeric personal;

           h) adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, prevăzută în anexa nr. 5, precum şi consimţământul informat, prevăzut în anexa nr. 6.

i) avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane/personal, în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;

            j) adeverinţa privind îndeplinirea criteriilor specifice de recrutare, eliberată de structura de resurse umane a unităţii în care sunt încadraţi candidaţii sau, după caz, structurile care asigură gestiunea resurselor umane pentru respectivele unităţi; 

            k) curriculum vitae – Europass (CV);

            l) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

            *Pentru candidaţii la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Poliţie - programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă - locurile I.G.P.R., structurile de recrutare din judeţul de domiciliu/reşedinţă vor constitui dosarul de recrutare numai în situaţia în care candidatul prezintă Raportul personal aprobat şi întocmit conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1, respectiv Anexa nr. 2 la prezenta dispoziţie.

             Personalul din aparatul central și din subordinea nemijlocită a I.G.P.R., personalul din unitățile subordonate I.G.P.R, precum şi personalul încadrat în structurile aparatului central şi subordonate M.A.I. (inclusiv structurile de anticorupţie, regim permise de conducere şi înmatricularea vehiculelor, paşapoarte, evidenţa persoanelor, imigrări etc.) - se adresează serviciului de resurse umane din cadrul din cadrul D.G.P.M.B/I.P.J.

            Copiile documentelor menționate se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat de candidat şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.

            Documentele pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul nu se mai realizează.

         Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele prezentate în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului.

Documentele vor fi depuse într-un dosar plic.

În modelul declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare este inclus şi consimţământul scris al candidatului privind prelucrarea datelor de cazier judiciar, cazierul judiciar urmând a fi solicitat structurilor abilitate de către Serviciul Resurse Umane al I.P.J. OLT, în conformitate cu prevederile OUG nr. 41/2016.

Recrutarea personalului MAI pentru admiterea la Academia de Poliție A. I. Cuza, Facultatea de Poliție - programul de studii universitare de licență/specializarea Ordine și siguranță publică la forma de învățământ cu frecvență redusă se realizează în conformitate cu reglementările în vigoare, în raport cu oferta educațională prevăzută în Dispoziția directorului general al DGMRU nr. II/17953 din 06.05.2019 și de domiciliu/reședința candidatului înscris/ă în cartea de identitate, de categoria de personal și unitatea de proveniență din cadrul MAI

Pentru candidații la Academia de Poliție A. I. Cuza, Facultatea de Poliție programul de studii universitare de licență/specializarea Ordine și siguranță publică la forma de învățământ cu frecvență redusă - locurile IGPR, structurile de recrutare din județul de domiciliu/reședință vor constitui dosarul de recrutare numai în situațiile în care candidatul prezintă Raportul personal aprobat și întocmit conform modelului prevăzut în Anexa nr.1, și respectiv Anexa nr.2 la Dispoziția Inspectorului General al Poliției Române nr.53 din 28.06.2021 privind recrutarea și selecția candidaților pentru admiterea în Academia de Poliție A.I.Cuza”, sesiunea 2021.

Personalul din aparatul central și din subordinea nemijlocită a IGPR, personalul din unitățile subordonate IGPR, precum și personalul încadrat în structurile aparatului central și subordonate MAI (inclusiv structurile de protecție internă, anticorupție, regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor, pașapoarte, evidența persoanelor, imigrări etc)- se adresează serviciului de resurse umane din cadrul DGPMB/I.P.J. în condițiile menționate mai sus.

Pentru locurile repartizate IGPR și IGPF, inspectoratele generale, prin unitățile de recrutare, pot recruta funcționari publici cu statut special - agenți de poliție din cadrul MAI.

În vederea recrutării, candidații se adresează structurilor centrale sau teritoriale ale inspectoratelor generale care realizează recrutarea, din județul de domiciliu/reședință și completează cererea de înscriere prevăzută în anexa din Dispoziția –cadru a directorului general al DGMRU nr. II/17953/06.05.2019 privind recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I.

Examinarea medicală și evaluarea psihologică se realizează potrivit calendarului stabilit de unitățile care efectuează recrutarea.

Candidații pentru locurile la forma de învățământ cu frecvență redusă susțin contravizita medicală, proba de evaluare a performanței fizice și proba de verificare a cunoștințelor în aceleași condiții stabilite pentru candidații înscriși la forma cu frecvență a programului de studii universitare de licență “Ordine și siguranță publică”, Facultatea de Poliție.

Proba de verificare a aptitudinilor fizice se susţine de către candidaţi anterior susţinerii probei de verificare a cunoştinţelor, potrivit prevederilor Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 140/2016 cu modificările și completările ulterioare.

 

             Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează până la data de 21 iulie 2021, în conformitate cu dispoziţia directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite de către structurile cu atribuţii de recrutare. Data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi comunicate candidaţilor prin postare pe pagina de internet a  Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, www.ot.politiaromana.ro,

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet indicate mai sus.

            La testarea psihologică fiecărui candidat i se va aloca  codul unic de identificare din cererea de înscriere care va fi utilizat în continuare în afișările și informările referitoare la concurs.

          Pentru candidaţii care au fost declaraţi „inapt” la examinarea psihologică sau au fost declaraţi „inapt medical” în documentul de la medicul de unitate, activitatea de recrutare încetează.

            Probele de concurs se susţin în centrele zonale de selecţie potrivit arondării, prevăzute în anexa nr. 4 la Dispoziția Directorului General al DGMRU nr. II/12741 din 23 06.2021, respectiv candidații recrutați de IPJ Olt la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ București.

Proba eliminatorie de evaluare a performanţei fizice se susţine în perioada 16 - 22 august 2021, iar proba de evaluare a cunoştinţelor se susţine în perioada 25 - 26 august 2021.

 

Taxa de înscriere la concurs se achită de către candidații declarați apt psihologic, în perioada 26 -29 iulie( data operațiunii bancare), potrivit precizărilor publicate pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „A.I.Cuza”, la secțiunea Admitere.

                   Repartizarea şi planificarea pentru susţinerea probelor  se realizează de către Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" şi sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor  în timp util  prin postarea acestora pe site-ul oficial al Academiei de Poliţie ..Alexandru Ioan Cuza", precum şi al celorlalte centre zonale de selecţie.

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 105/2020 pentru candidaţii care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la proba scrisă, în perioada 31 august – 19 septembrie 2021.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au fost declaraţi apt medical în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare pe site-ul oficial al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza'', până la data de 22 septembrie 2021.

Candidaţii pentru învăţământul cu frecvenţă redusă nu beneficiază de scutire de plată a taxelor, conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul 2021.

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2021 în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” poate fi obţinut de pe site-ul http://www.academiadepolitie.ro .

 

Pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii la instituţiile de învăţământ superior, candidaţii declaraţi „admis” care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanţat de la bugetul de stat, integral sau parţial, vor face dovada achitării contravalorii studiilor, sau, după caz, vor depune la instituţia de învăţământ o declaraţie din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă.

Informaţiile utile şi modelele de documente pentru constituirea dosarului de candidat se găsesc pe site-ul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, respectiv http://ot.politiaromana.ro.  

Înscrierile  se efectuează în perioada 28 iunie-11 iulie 2021, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, prin transmiterea cererii de înscriere completată lizibil și semnată, exclusiv în format electronic la adresa de e-mail resurseumane@ot.politiaromana.ro. Fiecare candidat înscris va primi un cod unic de identificare folosit pe întreaga procedură de concurs, iar cererea cu acest cod, va fi scanată și comunicată candidaților la adresa de e-mail indicată.Pot fi obţinute şi alte relaţii suplimentare la Serviciul Resurse Umane, telefon 0249-406.500.

 

 

Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, www.ot.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Admitere, precum şi avizierul unităţii, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în aceste modalităţi. În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs.

 

 

 

Cerere inscriere A I CUZA curs FARA FRECVENTA

Anexa raport 1

Anexa raport 2

Anexa nr. 3 - declaratie-confirmare-cunoastere-conditii-si-criterii-de-recrutare

Anexa nr. 4 - CV model Europass

Anexa nr. 5 - adeverinta-medicala-conform-Omai-23-2021

Anexa nr. 6 - Consimtamant-informat

Anexa nr. 7 - Indrumar autobiografie

Anexa  nr. 8 - tabel rude

Anexa nr. 9 - traseu aplicativ