Cadrul legal privind protecția datelor cu caracter personal adoptat la nivel european și aplicabil  statelor membre UE

 

 

La data de 4 mai 2016, a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pachetul legislativ care va reglementa protecția datelor cu caracter personal, respectiv:

 1. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor – RGPD);

 2. Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.

Regulamentul (UE) 2016/679 a intrat în vigoare la 25 mai 2016 și este aplicabil din 25 mai 2018. Dispozițiile Regulamentului sunt aplicabile direct pe teritoriile statelor membre UE, fără ca, în principiu, să mai fie necesare măsuri de transpunere ori implementare. Totuși, Regulamentul de referință prevede faptul că în anumite situații sunt necesare dispoziții de implementare la nivel național sau statele membre sunt abilitate să adopte anumite dispoziții legale. Astfel, a fost adoptată Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, care a intrat în vigoare la data de 31 iulie 2018.

 

Directiva (UE) 2016/680 a intrat in vigoare la 5 mai 2016 şi a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau a executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date.

 

În ceea ce privește domeniile de aplicare ale celor două instrumente juridice, precizăm faptul că acestea sunt complementare, Regulamentul având aplicabilitate generală cu excepția:

 • activităților care nu intră sub incidența dreptului Uniunii;

 • activităţilor desfăşurate de statele membre care intră sub incidenţa capitolului 2 al titlului V din Tratatul UE

 • activităților desfășurate de către o persoană fizică în cadrul unei activități exclusiv personale sau domestice;

 • activităților desfășurate de către autoritățile competente în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor, sau al executării sancțiunilor penale, inclusiv al protejării împotriva amenințărilor la adresa siguranței publice și al prevenirii acestora (domeniu care este reglementat de Directiva (UE) 2016/680).

 

Ce este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și care sunt sarcinile sale?

 

Potrivit legii de înfiinţare, organizare şi funcţionare (Legea nr. 102/2005), Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) este autoritatea publică cu personalitate juridică, autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate a administrației publice, ca şi faţă de orice persoană fizică sau juridică din domeniul privat.

Autoritatea are ca principal obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Acest drept are un conţinut complex, de mare importanţă pentru libertatea şi personalitatea cetăţeanului, iar în ţara noastră este garantat prin Constituţie (art. 26).

Legalitatea prelucrărilor de date cu caracter personal care cad sub incidenţa Regulamentului și a legislației de transpunere a Directivei este monitorizată şi controlată de Autoritatea de supraveghere. 

În acest scop autoritatea de supraveghere are următoarele sarcini (art. 57 din Regulament):

a) monitorizează şi asigură aplicarea regulamentului; 

b) promovează acţiuni de sensibilizare şi de înţelegere în rândul publicului a riscurilor, normelor, garanţiilor şi drepturilor în materie de prelucrare. Se acordă atenţie specială activităţilor care se adresează în mod specific copiilor;

c) oferă consiliere, în conformitate cu dreptul intern, parlamentului naţional, guvernului şi altor instituţii şi organisme cu privire la măsurile legislative şi administrative referitoare la protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea;

d) promovează acţiuni de sensibilizare a operatorilor şi a persoanelor împuternicite de aceştia cu privire la obligaţiile care le revin în temeiul regulamentului;

e) la cerere, furnizează informaţii oricărei persoane vizate în legătură cu exercitarea drepturilor sale în conformitate cu regulamentul şi, dacă este cazul, cooperează cu autorităţile de supraveghere din alte state membre în acest scop;

f) tratează plângerile depuse de o persoană vizată, un organism, o organizaţie sau o asociaţie în conformitate cu articolul 80 din RGPD şi investighează într-o măsură adecvată obiectul plângerii şi informează reclamantul cu privire la evoluţia şi rezultatul investigaţiei, într-un termen rezonabil, în special dacă este necesară efectuarea unei investigaţii mai amănunţite sau coordonarea cu o altă autoritate de supraveghere;

g) cooperează, inclusiv prin schimb de informaţii, cu alte autorităţi de supraveghere şi îşi oferă asistenţă reciprocă pentru a asigura coerenţa aplicării şi respectării regulamentului;

h) desfăşoară investigaţii privind aplicarea regulamentului, inclusiv pe baza unor informaţii primite de la o altă autoritate de supraveghere sau de la o altă autoritate publică;

i) monitorizează evoluţiile relevante, în măsura în care acestea au impact asupra protecţiei datelor cu caracter personal, în special evoluţia tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor şi a practicilor comerciale;

j) adoptă clauze contractuale standard menţionate la articolul 28 alineatul (8) şi la articolul 46 alineatul (2) litera (d) din regulament;

k) întocmeşte şi menţine la zi o listă în legătură cu cerinţa privind evaluarea impactului asupra protecţiei datelor, în conformitate cu articolul 35 alineatul (4) din regulament;

l) oferă consiliere cu privire la operaţiunile de prelucrare menţionate la articolul 36 alineatul (2) din regulament;

m) încurajează elaborarea de coduri de conduită în conformitate cu articolul 40 alineatul (1), îşi dă avizul cu privire la acestea şi le aprobă pe cele care oferă suficiente garanţii, în conformitate cu articolul 40 alineatul (5) din regulament;

n) încurajează stabilirea unor mecanisme de certificare, precum şi a unor sigilii şi mărci în domeniul protecţiei datelor în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) şi aprobă criteriile de certificare în conformitate cu articolul 42 alineatul (5) din regulament;

o) acolo unde este cazul, efectuează o revizuire periodică a certificărilor acordate, în conformitate cu articolul 42 alineatul (7) din regulament;

p) elaborează şi publică criteriile de acreditare a unui organism de monitorizare a codurilor de conduită în conformitate cu articolul 41 şi a unui organism de certificare în conformitate cu articolul 43 din regulament;

q) coordonează procedura de acreditare a unui organism de monitorizare a codurilor de conduită în conformitate cu articolul 41 şi a unui organism de certificare în conformitate cu articolul 43 din regulament;

r) autorizează clauzele şi dispoziţiile contractuale menţionate la articolul 46 alineatul (3) din regulament;

s) aprobă regulile corporatiste obligatorii în conformitate cu articolul 47 din regulament;

t) contribuie la activităţile comitetului;

u) menţine la zi evidenţe interne privind încălcările prezentului regulament şi măsurile luate, în special avertismentele emise şi sancţiunile impuse în conformitate cu articolul 58 alineatul (2) din regulament;

v) îndeplineşte orice alte sarcini legate de protecţia datelor cu caracter personal.

A.N.S.P.D.C.P. facilitează depunerea plângerilor menţionate la litera (f) prin măsuri precum punerea la dispoziţie a unui formular de depunere a plângerii care să poată fi completat inclusiv în format electronic, fără a exclude alte mijloace de comunicare.

Îndeplinirea sarcinilor autorităţii de supraveghere este gratuită pentru persoana vizată. În cazul în care cererile sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, autoritatea de supraveghere poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative, sau poate refuza să le trateze.

 

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care îşi are reşedinţa obişnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă regulamentul.

 

Pentru a depune o plângere la A.N.S.P.D.C.P. click aici.   

 

Internet: www.dataprotection.ro

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

În ceea ce priveşte instituţia Poliţiei Române, conform Legii nr. 218/2002exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii.

Dispoziţiile referitoare la activitatea poliţiei, cuprinse secvențial în alte legi de organizare și funcționare a instituţiilor statului, sunt completate cu legi speciale ce vizează combaterea unui anumit gen de infracționalitate.

 

Conform prevederilor legale în vigoare, Poliția Română are obligaţia de a respecta caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane.

De asemenea, are obligația de a administra, în condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în cuprinsul Regulamentul (UE) 2016/679.

Poliția Română are în structura sa unități centraleunități teritoriale și unități de învățământ care prelucrează date cu caracter personal.

 

Astfel, în cadrul Poliţiei Române sunt operatori de date distincțiInspectoratul General al Poliției Române (I.G.P.R.), Direcția Generală de Poliție a Municipiului Bucureștiinspectoratele de poliție județeneșcolile de poliție și centrele de pregătire.

 

Prelucrarea datelor personale de către IPJ Olt

 

IPJ Olt în calitate de operator de date personale este responsabil cu punerea în aplicare și respectarea normelor de prelucrare a datelor cu caracter personal la prelucrările efectuate.

 

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

 

În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale, IPJ Olt  prelucrează date cu caracter personal în activităţile de:

 • Prevenirea, depistarea, investigarea, verificarea, cercetarea, constatarea, combaterea, reprimarea și urmărirea penală a infracţiunilor sau al executării sancțiunilor penale;

 • Prevenirea, verificare, cercetare, constatare, combatere, sancționare săvârșire contravenții.

 • Protejarea împotriva amenințărilor la adresa siguranței publice și al prevenirii acestora, precum și menținerea ordinii publice.

 • Verificarea autenticităţii datelor furnizate de persoana vizată sau în legătură cu persona vizată

 • Monitorizarea și securitatea persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor private / publice

 • Gestionarea resurselor umane la niveul I.P.J. Olt

 • Gestionarea resurselor economico-financiare și administrative la nivelul I.P.J. Olt

 • Emitere de autorizații și licențe conform competențelor Poliției Române

 • Servicii de consiliere juridică și reprezentare în justiție conform competențelor Poliței Române

 • Prelucrare de imagini video: camere de supraveghere pentru acces în unităţi, camere video / radare / alte dispozitive de înregistrare video si audio – personalul care desfășoară activități rutiere, ordine publică și investigații, camere portabile, camere de anchetă pentru prevenirea, depistarea, investigarea, verificarea, cercetarea, constatarea, combaterea, reprimarea și urmărirea penală a infracţiunilor sau al executării sancțiunilor penale, precum și pentru prevenirea, verificare, cercetare, constatare, combatere, sancționare săvârșire contravenții.

 • Desfășurarea activităților psihologice la nivelul I.P.J. Olt

 • Acreditare reprezentanti mass media

 

Pentru realizarea activităţilor de mai sus, IPJ Olt  constituie, organizează şi deţine, potrivit atribuţiilor legale, sisteme de evidenţă şi utilizează mijloace automate şi manuale de prelucrare a datelor cu caracter personal, în condiţiile legii, cu respectarea drepturilor omului şi aplicarea principiilor legalităţii, echității și transparenţei faţă de persoana vizată, asigurând protecţia datelor prelucrate.

IPJ Olt  colectează date cu caracter personal, cu sau fără consimţământul persoanei vizate, în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii. Atunci când prelucrarea se bazează pe consimţământul acordat de persoana vizată pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, persoana vizată are dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

 

Categoriile de date cu caracter personal vizate prelucrate de IPJ Olt 

 • Numele și prenumele

 • Numele și prenumele membrilor de familie

 • Sexul

 • Porecla/pseudonimul

 • Data și locul nașterii

 • Cetățenia

 • Datele din actele de stare civilă

 • Datele din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare

 • Caracteristici fizice/antropometrice

 • Telefon/fax

 • Adresă domiciliu/reședință

 • E-mail

 • Profesie

 • Loc de muncă

 • Situație familială

 • Situație militară

 • Situație economică și financiară

 • Date privind bunurile deținute

 • Date bancare

 • Imagine

 • Date de geolocalizare/date de trafic

 • Voce

 • Obișnuințe/preferințe/comportament

 • Semnătura

 • Numărul dosarului de pensie

 • Numărul asigurării sociale/asigurării de sănătate

 • Date privind formarea profesională – diplome – studii 

 

Categorii de date cu caracter personal special prelucrate de IPJ Olt

 • CNP – codul numeric personal

 • Seria și numărul actului de identitate/pașaportului

 • Date privind starea de sănătate

 • Date genetice

 • Date biometrice

 • Date privind săvârșirea de infracțiuni

 • Date privind condamnări penale/măsuri de siguranță

 • Date privind sancțiuni disciplinare/administrative

 • Date privind sancțiuni contravenționale

 • Date privind cazierul judiciar

 • Date privind originea rasială sau etnică

 • Date privind opiniile politice

 • Date privind confesiunea religioasă/convingerile filozofice/apartenenţa la sindicate

 • Date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală 

 

Categorii de destinatari ale datelor personale

 • Persoana vizată

 • Reprezentanții legali ai persoanei vizate

 • Autorități publice centrale sau locale de aplicare a legii

 • Agenții de colectare a debitelor/recuperare a creanțelor/birouri de credit

 • Societăți de asigurare/reasigurare

 • Mass-media

 • Servicii sociale și de sănătate

 • Instituții de învățământ și educație

 • Societăți bancare

 • Organizații profesionale

 • Asociații și fundații

 • Angajatorul/potențialul angajator al persoanei vizate

 • destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale: INTERPOL, EUROPOL etc

 

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Ca regulă generală datele sunt stocate doar pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care sunt colectate, dar pot fi stabilite și termene maxime de păstrare, prin acte normative, regulamente și dispoziții interioare

 

Drepturile persoanelor vizate

Ca o garanţie a realizării scopului declarat al Regulamentului, drepturile ce revin persoanei vizate sunt:

 • dreptul la informare (art. 13, 14, 34)

 • dreptul de acces al persoanei vizate (art. 15)

 • dreptul la rectificare (art. 16)

 • dreptul la ștergerea datelor - ”dreptul de a fi uitat” (art. 17)

 • dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18)

 • dreptul la notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării (art. 19)

 • dreptul la portabilitatea datelor (art. 20)

 • dreptul la opoziţie (art. 21)

 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automatizate, inclusiv crearea de profiluri (art. 22)

 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77)

 • dreptul de a se adresa justiţiei (art. 79)

Pentru mai multe detalii privind drepturile persoanei vizate şi modul de exercitarea a acestora, accesaţi secţiunea Exercitarea drepturilor persoanei vizate.

La nivelul IPJ Olt,  funcţionează o structura responsabila cu protecția datelor cu caracter personal, responsabil pentru protectia datelor cu caracter personal fiind Cms.sef de pol. FILIP ROXANA. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la  numărul de telefon: 0249/406 500 (centrala),  interior 20200.