Obținerea certificatului de cazier judiciar de către persoana fizică

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoana fizică  cu vârsta minimă de 14 ani poate depune personal o cerere-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliție în care funcționează ghișeu pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar. Totodată, persoanele care se prezintă la ghișeu vor putea solicita ca cererea să fie tipărită din sistemul informatic, situație în care revine doar sarcina semnării acesteia.

Când solicitantul se prezintă personal la ghișeu, acesta va prezenta un act de identitate original, aflat în termenul de valabilitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie sau certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă etc.).

 • În cazul persoanelor fizice de până la 14 ani, certificatul de cazier judiciar se poate obține de către părinte sau tutore, în baza cererii tip motivate, completate cu datele de stare civilă ale minorului.

Dacă solicitantul este părinte, acesta va prezenta în original actul său de identitate și certificatul de naștere al minorului.

Dacă solicitantul este tutorele minorului, acesta va prezenta în original actul său de identitate, certificatul de naștere al minorului și decizia de instituire a tutelei.

 • Persoanele fizice aflate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

De asemenea, la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate,misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date, adeverințe în care consemnează rezultatele verificărilor.

Aceste adeverințe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar și se utilizează exclusiv în străinătate.

Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita și prin împuterniciții acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:

 • în țară, de către avocatul persoanei fizice în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr, 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, de alt împuternicit, pe baza unei procuri autentificate de către notarul public;
 • în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerințelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila.

Conținutul procurii, respectiv al împuternicirii avocațiale trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana sau, după caz, avocatul care a fost mandatat, scopul și durata mandatului.

În situația în care cererea se depune prin împuternicit, acesta va prezenta un act de identitate original, aflat în termen de valabilitate, iar cererea va fi însoțită de procura autentificată în condițiile legii/împuternicirea avocațială.

 • Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunerea la dosarul de graţiere individuală, acesta poate fi solicitat de către persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia, soţul persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului acestuia, care trebuie să-și demonstreze calitatea.
 • Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru Registrul Operatorilor Intracomunitari în document se înscriu pe lângă sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive și date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale.
 • Certificatele de cazier judiciar pentru persoanele fizice vor fi tipărite pe coli de format A4 și vor fi individualizate prin seria și numărul unic imprimate în partea din dreapta, sus, generate automat de Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român.
 • Certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă în România și este valabil 6 luni de la data eliberării.
 • Certificatul de cazier judiciar se eliberează în limba oficială a statului, respectiv limba română.
 • Potrivit Regulamentului UE 2016/1911 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, certificatele care atestă absența cazierului judiciar pot fi însoțite, la solicitarea titularului, de formulare standard multilingve, instrumente ajutătoare pentru traducere în oricare dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene.

Formularele standard multilingve se anexează numai certificatelor de cazier judiciar eliberate persoanelor fizice care nu sunt înscrise în cazierul judiciar, se utilizează ca instrument de asistență pentru traducere, sunt scutite de taxe și nu au valoare juridică autonomă.

Scopul acestor formulare multiligve este de a asigura traducerea certificatului de cazier judiciar eliberat de autoritățile române atunci când acesta este prezentat în fața autorităților dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, cu condiția ca autoritatea din celălalt stat membru căreia i se prezintă documentul oficial să considere că informațiile incluse în formularul standard multilingv sunt suficiente pentru prelucrarea documentului oficial.

Persoana îndreptățită să solicite formular multilingv este titularul certificatului de cazier judiciar sau împuternicitul acestuia, potrivit legii.

Din conținutul cererii trebuie să reiasă faptul că deponentul solicită eliberarea unui formular multilingv și statul membru în care urmează a fi utilizat.

Cererea poate fi depusă în același timp cu cererea pentru obținerea certificatului de cazier judiciar sau la o dată ulterioară, situație în care este necesară prezentarea certificatului de cazier judiciar emis anterior, însă nu mai târziu de expirarea acestuia ( 6 luni de la eliberare).

 

      PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL:

Lista subunităţilor de poliţie din cadrul I.P.J. OLT care eliberează certificate de cazier judiciar, precum şi programul ghişeelor de lucru cu publicul,  sunt următoarele:

 

     Sediul IPJ OLT - Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative

- Luni, Marţi, Miercuri, Joi        - 08,30 – 12,00;13,30 – 15,00

- Vineri                                      - 08,30 – 12,00; 13,00 – 14,00

 

      Poliţia Municipiului CARACAL

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 08,30 – 11,30

 

       Poliţia Orașului BALȘ

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

       Poliţia Oraşului CORABIA

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

       Poliţia Oraşului DRĂGĂNEȘTI OLT

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

       Poliţia Oraşului PIATRA OLT

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

       Poliţia Oraşului POTCOAVA

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

       Poliţia Oraşului SCORNICEȘTI

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

  

* CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR

 

Obținerea certificatului de cazier judiciar de către persoana juridică

 

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar pentru persoana juridică, cererea-tip, cu datele complete de identificare și motivată, se depune la orice subunitate de poliție în care funcționează ghișeu de cazier judiciar, de către reprezentantul legal al persoanei juridice, care trebuie să își dovedească această calitate.

          De asemenea, certificatul de cazier judiciar pentru persoana juridică poate fi obținut și de către persoana fizică, împuternicită în acest scop de către reprezentantul legal al persoanei juridice.

          Documente necesare:

 • actul de identitate în original al persoanei care depune documentele;
 • dovada calității de reprezentant legal al persoanei juridice pentru care se solicită eliberarea certificatului sau împuternicirea (Anexa nr. 38 din H.G. nr. 345/2010) înregistrată la nivelul persoanei juridice solicitante.

Certificatele de cazier judiciar pentru persoanele juridice vor fi tipărite pe coli de format A4 și vor fi individualizate prin seria și numărul unic imprimat în partea din dreapta, sus, generate automat de Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român.

 • Certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 3 zile de la data solicitării și este valabil 6 luni de la data eliberării.
 • Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale constituite în baza O.U.G nr. 44/2008, nu au personalitate juridică și nu răspund penal în condițiile prevăzute de art. 135 Cod Penal.

Având în vedere acest aspect, acestor solicitanți li se va elibera certificatul de cazier judiciar pentru persoana fizică.

 

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL:

Lista subunităţilor de poliţie din cadrul I.P.J. OLT care eliberează certificate de cazier judiciar, precum şi programul ghişeelor de lucru cu publicul,  sunt următoarele:

 

Sediul IPJ OLT - Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative

Luni, Marţi, Miercuri, Joi        - 08,30 – 12,00; 13,30 – 15,00

Vineri                                      - 08,30 – 12,00; 13,00 – 14,00

 

Poliţia Municipiului CARACAL

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 08,30 – 11,30

 

Poliţia Orașului BALȘ

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

Poliţia Oraşului CORABIA

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

Poliţia Oraşului DRĂGĂNEȘTI OLT

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

Poliţia Oraşului PIATRA OLT

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

Poliţia Oraşului POTCOAVA

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

Poliţia Oraşului SCORNICEȘTI

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

** CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR

** IMPUTERNICIRE

  

Obținerea certificatului de integritate comportamentală

  

Certificatele de integritate comportamentală prevăzute în Legea nr. 118/2019 pentru Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare unor persoane sau asupra minorilor se eliberează în aceleași condiții în care se eliberează certificatele de cazier judiciar.

Certificatele de integritate comportamentală se eliberează exclusiv persoanelor fizice.

 Pentru a obţine un certificat de integritate comportamentală, persoana fizică poate depune personal o cerere-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliție în care funcționează ghișeu de cazier judiciar. Totodată, persoanele care se prezintă la ghișeu vor putea solicita ca cererea să fie tipărită din sistemul informatic, situație în care le revine doar sarcina semnării acesteia.

Când solicitantul se prezintă personal la ghișeu, acesta va prezenta un act de identitate original, aflat în termenul de valabilitate ( cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie sau certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă).

Certificatul de integritate comportamentală se poate solicita și de către avocatul persoanei fizice în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr, 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, de alt împuternicit, pe baza unei procuri autentificate de către notarul public.

În situația în care cererea se depune prin împuternicit, acesta va prezenta un act de identitate original, aflat în termen de valabilitate, iar cererea va fi însoțită de procura autentificată în condițiile legii/împuternicirea avocațială.

Certificatele de integritate comportamentală se tipăresc pe coli de format A4 și vor fi individualizate prin seria și numărul unic imprimat în partea din dreapta, sus, generate automat de Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român.

Certificatul de integritate comportamentală se eliberează în cel mult 3 zile de la data solicitării și este valabil 6 luni de la data eliberării.

 

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL:

Lista subunităţilor de poliţie din cadrul I.P.J. OLT care eliberează certificate de integritate comportamentală, precum şi programul ghişeelor de lucru cu publicul,  sunt următoarele:

 

Sediul IPJ OLT - Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative

Luni, Marţi, Miercuri, Joi        - 08,30 – 12,00; 13,30 – 15,00

Vineri                                      - 08,30 – 12,00; 13,00 – 14,00

 

Poliţia Municipiului CARACAL

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 08,30 – 11,30

 

Poliţia Orașului BALȘ

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

Poliţia Oraşului CORABIA

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

Poliţia Oraşului DRĂGĂNEȘTI OLT

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

Poliţia Oraşului PIATRA OLT

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

Poliţia Oraşului POTCOAVA

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

Poliţia Oraşului SCORNICEȘTI

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

** CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE INTEGRITATE COMPORTAMENTALĂ