Ce îți oferim

Salariu motivant
Un loc de muncă stabil
Echipament gratuit
Asigurare medicală
Muncă în echipă
Pregătire complexă la standarde europene
Oportunităţi de promovare în carieră
O profesie ce oferă noi provocări în fiecare zi

 

Ce căutăm

Trebuie să fii un tip anumit  de persoană, capabilă să îndeplinească o gamă largă de responsabilităţi şi sarcini care aduc un plus de dinamism vieţii de poliţist.

Dacă tu crezi că ai calităţile necesare şi poţi răspunde afirmativ la întrebările formulate mai jos, atunci am dori să te cunoaştem.

Ai cel puţin 18 ani?
Ai cetăţenie română şi domiciliul în România?
Eşti într-o formă fizică bună?
Cauţi o carieră plină de provocări?
Eşti o persoană onestă, matură şi sociabilă?
Ai o atitudine pozitivă?
Poţi fi un bun comunicator?
Poţi relationa usor cu alte persoane, manifestând simpatie şi tact dacă este necesar?
Poţi să lucrezi eficient ca membru al unei echipe, dar să fii eficient şi în munca individuală?
Iti doresti sa te perfectionezi in permanenta ?
Poţi să cântăreşti o situaţie şi să decizi asupra celui mai potrivit mod de acţiune?
Eşti dispus să te supui unui program riguros de pregătire fizică?
Poţi să accepţi disciplina, dacă ţi se cere acest lucru?
Eşti pregătit să lucrezi în schimburi?
Eşti pregătit să faci fata unor incidente care pot implica un grad de pericol fizic?


Dacă poţi răspunde DA la aceste întrebări, atunci cariera de poliţist este exact ceea ce cauţi!


Rolul polițiștilor în comunitate

Sunt cei care, zi de zi, 24/24 de ore sunt alături de tine în stradă.
Ei observă, informează, consiliază, protejează, ajută, ascultă, analizează şi soluţionează problemele cetăţenilor.


În funcţie de unitatea în care lucrezi, ca agent de poliţie poţi să:

fii alături de cetăţean zi de zi;
rezolvi cazuri de mică criminalitate;
intervii la timp pentru a-i împiedica pe oameni să comită infracţiuni;
oferi sprijin colegilor la diferite intervenţii;
discuţi cu oamenii din comunitate cu prilejul diferitelor întâlniri;
oferi sfaturi de prevenire a criminalităţii.

 

Selectionarea, Încadrarea și Formarea Polițiștilor

Politistul este functionar public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă, de regulă, uniformă şi exercită atribuţiile stabilite pentru Poliţia Română prin lege, ca instituţie specializată a statului.

Poliţistul işi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi în sprijinul persoanei, comunităţii şi instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, cu respectarea principiilor imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi gradualităţii.

Condiții Generale de recrutare în vederea încadrării din sursă externă a polițiștilor, conform art.20 din ordinul M.A.I. nr. 665/28.11.2008privind unele activități de management resurse umane în unitățile Ministerului Administrației și Internelor

Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale: 

să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
să cunoască limba română scris şi vorbit;
să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică vor fi efectuate de către structurile de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;
să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor să-i împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, iar candidaţii la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinţă din care să rezulte faptul că a susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiilor în care a intervenit reabilitarea;
să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului („candidaţii care au promovat concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi persoanele care urmează să fie încadrate direct în poliţie nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic”);
să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.


În funcţie de specificul activităţii profesionale pentru care sunt scoase la concurs funcţiile, pot fi stabilite criterii specifice de recrutare, cu respectarea condiţiilor şi a criteriilor prevăzute de actele normative în vigoare.

Acestea, împreună cu toate celelalte date referitoare la probele de concurs, la tematică, bibliografie, precum şi la calendarul de desfăşurare al concursului, vor fi aduse la cunoştinţa celor interesaţi, prin anunţurile de organizare a concursurilor, pe site-ul instituţiei organizatoare şi / sau în presa centrală.


Nu pot fi încadrate din sursă externă ca poliţişti persoanele care au avut această calitate, dacă:
a) au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 literele „c)”,”h)”,”i)” şi ”k)” din Legea 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările si completările ulterioare;
b) au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 literele „d)”,”i)”,”j)”,”k)” şi art. 87 din Legea nr.80/1995, privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care au grade militare în rezervă pot fi recrutate în vederea încadrării directe numai în situaţiile în care, prin încadrare potrivit nivelului studiilor nu dobândesc grade profesionale mai mici decât cele avute în rezervă