A N U N Ţ

 

Inspectoratul de Politie Judeţean Olt, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară în perioada  15.02.2021 - 28.02.2021, inclusiv în zilele nelucrătoare ale săptămânii activitatea de recrutarea candidaţilor pentru  concursul de admitere organizat în Februarie - Martie  2021 la Şcolile de Agenţi de Poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne

Inspectoratul de Politie Judeţean Olt recrutează candidaţi pentru:

 1. Învăţământul postliceal

a - ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE ,,VASILE LASCĂR” CÂMPINA

b - ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE ,,SEPTIMIU MUREŞAN”CLUJ-NAPOCA

NUMĂRUL DE LOCURI LA UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

        c - Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ,,Pavel Zăgănescu

 

Învățământ postliceal pentru formarea agenților de poliție

 

Unitatea de învăţământ

Specialitatea/ calificarea

Nr. total locuri

 

Nr. locuri

Nr. locuri/ beneficiari

Dintre care

Romi

Minorități

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” – Câmpina

Agent de poliție

 

1283

1160  IGPR,  3 DGL,  2 DGAESRI, 30 IGI, 8 DSG, 40 DEPABD,    2 CNSIS, 5 DGA, 15 DGP, 4 DRPCIV, 3 CFIC, 1 DGCTL, 10 SIE

 

 

25

IGPR

15

IGPR

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj Napoca

 

200

190 IGPR, 5 DGA, 5 DGP

4

IGPR

3

 IGPR

Total locuri    - învățământ postliceal

1487

29

18

               

Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ,,Pavel Zăgănescu”  Maistru militar auto – 4 locuri IGPR.

 

Notă: În funcție de numărul solicitărilor aprobate în conformitate cu prevederile Legii nr.168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familia acestuia și urmașilor celui decedat, Ordinul m.a.i. nr.35/2004 și ale Ordinului m.a.i. nr.108/2014, ambele cu modificările și completările ulterioare, pot surveni modificări ale cifrelor de școlarizare prezentate.

 

Atenţie! Modificările, completările, revenirile cu privire la condiţiile de Admitere la instituţiile de  învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile  M.A.I, . pentru care I.P.J. Olt   realizează activităţi de recrutare în sesiunea Februarie - Martie  2021 va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor doar prin postare pe site-ul unităţii (https://ot.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere-institutii-invatamant). De asemenea, candidaţii sunt obligaţi să se informeze individual cu privire la planificarea la testarea psihologică pe site-ul unităţii.

 

Înscrierea candidaţilor se realizează ZILNIC în perioada 15.02.2021 – 28.02.2021, între orele 900-1400, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, din Slatina, str. Mihai Eminescu, nr. 19, sens în care candidații vor depune cererea de înscriere la concursul de admitere și declarația de confirmare a luării la cunoștință despre condițiile legale, criteriile specifice, criteriile specifice, condițiile de organizare ale concursului și măsurile care vor fi luate în cazul  neîndeplinirii acestora, precum și acordul pentru efectuarea verificărilor specifice (descărcate de pe site-ul oficial al MAI, completate lizibil si semnate).

 

Documentele pentru constituirea dosarului de recrutare la examenul de admitere se depun de candidaţi:

- până la data de 10 Martie 2021, iar data limită pentru completarea dosarelor de recrutare cu adeverinţă medicală  eliberată  de medicul de familie şi avizată de medicul de unitate este 10 martie 2021 – pentru  concursul de admitere organizat la Şcolile de Agenţi de Poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea Februarie - Martie  2021.

 

 

Pentru a participa la concursul de admitere organizat la Şcolile de Agenţi de Poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea Februarie - Martie  2021, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);
 5. excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 6. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 7. nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic odată declaraţi ADMIS.

 

De la condiţiile de înscriere stabilite pentru persoanele care vor să candideze la concursul de admitere organizat de şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne,  nu se acordă derogări.

             

Nu se pot înscrie la concursul de admitere organizat de şcolile postliceale ale M.A.I:

 1. tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;
 2. adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;
 3. cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui agent de poliție;
 4. tinerii care au consumat sau desfăşurat operaţiuni cu plante, substanţe sau amestecuri de substanţe stupefiante, psihotrope sau susceptibile a avea efecte psihoactive, aflate sub control naţional ori prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte.

 

Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

 

Locurile sunt comune pentru femei şi bărbaţi. Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de locul de domiciliu/reşedinţă înscris în cartea de identitate.

 

 

Dosarele de recrutare ale candidaţilor  pentru  concursul de admitere organizat de şcolile  postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea Februarie - Martie  2021  se vor primi până la data de 10.03.2021.

 

 

Data limită pentru completarea dosarelor de recrutare ale candidaților pentru  concursul de admitere organizat de şcolile  postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea Februarie - Martie  2021, este 10 martie 2021.

 

 

DOSARUL DE RECRUTARE:

 

Dosarele pentru candidaţii la instituţiile/unităţile de învăţământ ale M.A.I, trebuie să cuprindă următoarele acte şi documente

 1. cererea de înscriere, completată după modelul stabilit în Anexa  (cerere);
 2. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, completată după modelul stabilit în Anexa  (declarație);
 3. C.V model Europass; 
 4. copie a diplomei de bacalaureat şi a foii matricole aferente (candidaţii promoţiei 2020 vor depune o adeverinţă de la unitatea de învăţământ din care să reiasă că elevul este înscris la examenul de bacalaureat conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) şi alin. (3) din Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 13 alin. (2) şi (3));
 5. dovada echivalării acestor studii de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, în condiţiile legii, în situaţia în care candidaţii au absolvit anterior studii liceale în instituţii de învăţământ preuniversitar acreditate din străinătate;
 6. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 7. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 8. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
 9. extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar;
 10. o fotografie color 9x12 cm;
 11. adeverință medicală eliberată de medicul de familie (anexa la prezentul anunț);
 12. consimțământ informat;
 13. dosar plic.

 

 1. Suplimentar, documentelor prevăzute, candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităților naționale-romi, maghiari, alte minorități-depun la dosarul de recrutare și o adeverință din partea unei organizații etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenență a candidatului, respectiv calitatea de etnic și declarație pe propria răspundere.

 

 

La momentul depunerii copiilor după documentele menționate, candidații vor avea asupra lor originalele acestora în vederea certificării conformității cu originalul a documentelor solicitate, potrivit O.U.G nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

 

Beneficiarii măsurilor prevăzute de Ordinul M.A.I nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi şi de Ordinul M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, depun la dosarul de recrutare următoarele :

 • documentele specifice pentru selecția și admiterea în instituțiile de învățământ din cadrul M.A.I. (conform prezentului anunț);
 • adeverința care atestă faptul că este în continuarea studiilor pentru copilul major aflat în întreținerea polițistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă;
 • formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) sau, după caz, procesul – verbal de cercetare a evenimentului, în fotocopie;
 • decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emisă/emis pe numele polițistului rănit sau a polițistului decedat, în fotocopie;
 • certificatul de deces al polițistului decedat, dacă este cazul, în fotocopie. 

 

Candidaţii se pot înscrie la o singură școală postliceală.

 

        Activitatea de recrutare, selecţie şi de susţinere a probei de verificare a cunoştinţelor încetează (candidaţii sunt eliminaţi din concurs în oricare etapă a acestuia) în următoarele situaţii:

- nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

- încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecţie;

- nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de admitere.

 

În cazul în care situaţiile de mai sus sunt descoperite după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

Candidații care își retrag documentele din dosarul de recrutare înainte de afișarea rezultatului final sunt retrași din concurs.

 

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ

 

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează până la data de 08 martie 2021, în conformitate cu dispoziţia  Centrului de Psihosociologie al M.A.I., conform unei planificări întocmite de către Serviciul Resurse Umane şi postată pe site-ul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Olt  (https://ot.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere-institutii-invatamant). Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică, activitatea de recrutare încetează.

 

 

EXAMINAREA MEDICALĂ

 

 

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 105/2020 pentru candidaţii care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la proba scrisă, în perioada 29 martie – 16 aprilie 2021.

Şcolile  de Agenţi de Poliţie transmit unităţilor de recrutare candidaţii care urmează să susţină examinarea medicală.

Compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidaţii cu privire la continuarea procedurilor de selecţie şi prezentarea la unitatea de recrutare în vederea înmânării adresei prevăzute la art. 4 alin. (2) din anexa nr. 1 la Ordinul m.a.i. nr. 105/2020. precum şi a copiei adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie existente în dosarul de recrutare.

 

 

Examinarea medicală şi evaluarea psihologică sunt gratuite, conform reglementărilor legale în vigoare, cu excepţia examinărilor suplimentare.

 

SUSŢINEREA PROBELOR ELIMINATORII

 

Candidaţii care au fost declaraţi „apt” psihologic şi au primit avizul medicului Centrului Medical Judeţean Olt în urma evaluărilor/examinărilor efectuate pentru a participa la concursul de admitere la o instituţia de învăţământ M.A.I. susţin  la sediul instituției de învăţământ postliceal Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, judeţ Vâlcea.

Proba eliminatorie de evaluare a performanţei fizice se susţine în perioada 18 martie – 24 martie 2021, iar proba de evaluare a cunoştinţelor se susţine în data de 27 martie 2021.

In vederea susţinerii probelor de admitere, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanţei fizice şi echipamentul sportiv necesar.

Rezultatele obţinute de candidaţi se centralizează la INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE pe site-ul instituţiei de învăţământ, în ordinea mediilor obţinute la proba de evaluare a cunoştinţelor.

Contestaţiile la proba de evaluare a cunoştinţelor se transmit online la adresa de e-mail a unității de învățământ (Școala de Agenți de Poliție  „Vasile Lascăr” Câmpina - adresa campina@scoalapolitie.ro și pentru Școala de Agenți de Poliție  „Septimiu Mureșan” Cluj Napoca - adresa scoala.cluj@cj.politiaromana.ro) și se soluționează în termenul prevăzut prin graficul concursului de admitere, la sediul acesteia. Candidații pot contesta numai rezultatele obținute la propria lucrare sau locul ocupat pe lista celor declarați neadmis, contrar rezultatelor obținute  în urma soluționării probelor de concurs.

Rezultatele contestațiilor sunt definitive și se consemnează într-un proces-verbal, semnat de către președintele și membrii comisiei de soluționare a contestațiilor.

Lista provizorie cu ierarhizarea candidaților după soluționarea contestațiilor se afișează pe site-ul fiecărei unități de învățământ.

Atenţie!!! Modificările, completările, revenirile cu privire la condiţiile de Admitere la instituţiile de învăţământ ale instituţiilor de învăţământ care pregătesc personal pentru M.A.I. pentru care I.P.J. Olt  realizează activităţi de recrutare în sesiunea februarie 2021  vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor doar prin postare pe site-ul unităţii (http://ot.politiaromana.ro). De asemenea, candidaţii sunt obligaţi să se informeze individual cu privire la planificarea la testarea psihologică pe site-ul unităţii.

 

Concursul de admitere cuprinde probe eliminatorii ( verificarea aptitudinilor fizice) şi probe de verificare a cunoştinţelor (test grilă/proba de cunoştinţe la disciplinele de concurs) desfăşurate la sediile instituţiilor de învăţământ.

 

La proba eliminatorie de concurs – la examinarea medicală se admit contestații, iar la evaluarea performanțelor fizice nu se admit contestații, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

 

Detalii privind Admiterea 2021  – probele de admitere, tematica şi bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursului pentru admiterea în unitățile de învăţământ postliceal  ale Inspectoratului General al Poliției Române  precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi vor fi publicate pe site-ul  instituţiei de învăţământ, precum  și la următoarea adresă:   

 

Relaţii suplimentare se pot obţine în intervalul orar 0900 – 1400, la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt – Serviciul Resurse Umane la telefon 0249/406500 (int. 20114).

 

Activitățile de recrutare și selecție a candidaților se desfășoară cu respectarea regulilor în vigoare stabilite la nivel național în vederea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID - 19 (distanțare socială, portul măștii, dezinfectarea pupitrelor, aparatelor ce compun traseul etc.).

 

Anexa 1 europass.model

Anexa 2 model indrumar autobiografie

Anexa 3 adeverinta medicala

Anexa 4 Model-consimtamant-informat 

Anexa 5 declaratie apartenenta la etnia roma

Anexa 6 cerere inscriere scoli postliceale

Anexa 7 declaratie confirmare cunoastere conditii recrutare

Centre-zonale-de-selectie

Instructiuni-atribuire-cod-unic

Numarul-de-locuri-la-scolile-postliceale-ale-MAI-sesiunea-februarie-aprilie-2021

Tematica si bibliografie admitere postliceal februarie - martie 2021