A N U N Ţ

 

privind recrutarea candidaţilor pentru participarea la sesiunea de admitere organizate în 2018 şi ianuarie 2019 în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare,

In conformitate cu prevederile Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U. nr. ll/17278 din privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.l, ale Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/17582 din 14.03.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de admitere în unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.l, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U nr. 11/17635 din 16.04.2017, privind recrutarea  candidaţilor  pentru participarea la sesiunile de admitere organizate în 2018 şi ianuarie 2019 în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.l şi ale Dispoziţiei inspectorului general al Poliţiei Române nr. 44 din 21.06.2017 pentru aprobarea

Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în unităţile de învăţământ postliceal ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale  Dispoziţiei I.G.P.R nr. 47 din 24.05.2018 privind recrutarea şi selecţia candidaţilor  pentru admiterea în instituţiile de învăţământ  care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunile 2018 şi ianuarie 2019, Inspectoratul de Poliție Județean Olt organizează recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunile 2018 şi ianuarie 2019,

 

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi pe locurile M.A.I. la alte instituţii de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Ordinului m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, următoarele condiţii şi criterii specifice:

a)să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d)să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

 1. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

 1. să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

          j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

           l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi de până la 23 de ani împliniţi în cursul anului pentru candidaţii la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul";

m) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, cu excepţia candidaţilor la specialitatea pompieri;

n) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

o) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Locurile la instituţiile de învăţământ sunt comune pentru femei şi bărbaţi, cu excepţia celor aprobate la Facultatea de Pompieri, Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu" Boldeşti şi la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă", specializarea aviaţie piloţi, pentru care sunt recrutaţi .

Candidaţii la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul" trebuie să îndeplinească inclusiv criteriile de recrutare şi selecţionare specifice SRI.

-     cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;

-     vârsta de până la 23 ani împliniţi în cursul anului 2018;

-     absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat/ adeverinţă pentru promoţia din anul admiterii;

-     media minimă la examenul de bacalaureat de 7,00;

-     cunosc foarte bine şi au capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;

-     nu au repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulţi ani de studiu, din motive imputabile;

-     sunt apţi medical şi psihologic, conform reglementărilor MAI;

-     conduită civică şi morală corespunzătoare;

 

 • nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi nu au executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă; nu sunt în curs de cercetare sau judecată;
 • în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, să declare în scris că după admitere renunţă la calitatea de membru al acestora;
 • candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale să declare sub semnătură că odată cu admiterea vor renunţa la aceste calităţi;
 • sunt dispuşi ca, după finalizarea ciclului de formare profesională în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul", să desfăşoare activităţi, în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor instituţiei, în conformitate cu angajamentul încheiat;
 • acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis", interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat;
 • în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, vor achita contravaloarea serviciilor de şcolarizare la instituţia de învăţământ superior de stat care a asigurat şcolarizarea. Cu ocazia înmatriculării, candidaţii vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor de şcolarizare.

De la condiţiile de înscriere nu se acordă derogări. Nu se pot înscrie la concursul de admitere:

 • tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;
 • adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;
 • cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiţer;
 • tinerii care au consumat sau au desfăşurat operaţiuni cu plante, substanţe sau amestecuri de substanţe stupefiante, psihotrope sau susceptibile de a avea efecte psihoactive, aflate sub control naţional ori prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte.

           Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

              Activitatea de recrutare, selecţie încetează pentru  candidaţii aflaţi în următoarele situaţii:

 1. nu depun în termenul limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

      b)   încearcă sau fraudează prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecție;

      c)   nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de admitere;

            În cazul în care identificarea situațiilor menționate se face după încheiere admiterii, candidatul respectiv pierde locul obținut prin concurs indiferent de anul de școlarizare în care se află.

Perioadele de desfăşurare, tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ pot fi obţinute de pe site-ul instituţiilor pentru care a optat fiecare candidat.

 

          Recrutarea candidaţilor se realizează potrivit organizării administrativ-teritoriale și specialității pentru care optează în raport de domiciliul/reședința candidatului  înscris/ă în cartea de identitate;

 Locurile la instituţiile de învăţământ sunt comune pentru femei şi bărbaţi.

Numărul de locuri în anul universitar 2018-2019 la Academia de Poliţie -,,ALEXANDRU IOAN CUZA”sunt:

 1. –  FACULTATEA DE POLIŢIE

- 305 locuri, pentru Programul de studii universitare de licenţă/specializarea - Ordine şi siguranţă publică-frecvenţă;

-50 locuri, pentru Programul de studii universitare de licenţă/specializarea - Ordine şi siguranţă publică-frecvenţă redusă;

B) FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE              

-115 locuri, pentru Programul de studii universitare de licenţă/specializarea – DREPT-frecvenţă;

 NUMĂRUL DE LOCURI LA ŞCOLILE POSTLICEALE ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

 1. -1300 locuri, la Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr” Câmpina din care 30 romi, 10 alte minorităţi;
 2. - 300 locuri, la  Şcoala de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan” Cluj Napoca din care 10 romi, 3 alte minorităţi;

 

NUMĂRUL DE LOCURI LA ALTE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE ŞCOLARIZEAZĂ PERSONAL PENTRU M.A.I. ÎN ANUL ŞCOLAR /UNIVERSITAR 2018-2019

 

 1. ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE  ,,NICOLAE  BĂLCESCU”  SIBIU    -21 locuri ;
 2. ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ -33 locuri;
 3. INSTITUTUL  MEDICO-MILITAR -12 din care; 7 locuri la Bucureşti şi 5 locuri la Târgu Mureş;
 4. ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII ,,MIHAI VITEAZUL”-35 locuri;
 5. ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL (maiştri militari)- învăţământ cu frecvenţă: Durata studiilor :2 ani -8 locuri;
 6. NUMĂRUL DE LOCURI APROBATE LA ŞCOLILE POSTLICEALE ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE, sesiunea ianuarie 2019
 7. 1300 locuri, la Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr” Câmpina din care 30 romi, 10 alte minorităţi;
 8. - 300 locuri, la  Şcoala de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan” Cluj Napoca din care 10 romi, 3 alte minorităţi;
 1. Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ universitar sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizate permit participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare distincte, corespondente numărului de opţiuni.
 2. Candidaţii care au mai multe opţiuni parcurg întreaga procedură stabilită pentru recrutarea şi selecţia candidaţilor, respectiv completarea cererilor de înscriere, constituirea dosarului de recrutare, în mod distinct pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat şi participarea la concursul de admitere.

Depunerea cererile de înscriere a candidaţilor pentru concursul de admitere  se vor primi:

a) până la data de 25 mai 2018- pentru  concursurile de admitere  organizate în sesiunea  iulie-august 2018 la Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” şi la instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru MAI(din structura MApN şi SRI);

b)până la data de 15 iunie 2018- pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea august-septembrie 2018 la şcolile postliceale ale MAI;

c)până la data de 23 noiembrie 2018- pentru concursurile de admitere în sesiunea ianuarie 2019 la şcolile postliceale ale MAI.

Cererile –tip e înscriere se vor depune, de luni până joi între orele 09.00 - 12.00 şi 13.00 – 14.30  la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt, situat în municipiul Slatina, str. Mihai Eminescu nr.19.

            Înscrierea candidaților se face personal, pe baza cărții de identitate.

  Dosarul de recrutare cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concursul de admitere, în funcţie de instituţia de învăţământ;
 2. curriculum vitae-Europass(CV);
 3. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (se va completa cu ocazia înscrierii).
 4. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;
 5. diploma de bacalaureat şi foaia matricolă; absolvenţii de liceu ai anului în curs vor prezenta actele de studii menţionate/adeverinţa de bacalaureat la instituţia de învăţământ, cu ocazia înscrierii;
 6.  următoarelor documente în copie: certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificat de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 7. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele  candidatului;
 8. extrasul de pe cazierul judiciar al candidatului, care  se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus  de candidat;
 9. fişa medicală tip de încadrare în MAI;
 10. şi, dacă este cazul, carnet de muncă şi/sau alte acte doveditoare emise de angajator (adeverință ITM), potrivit prevederilor legale în vigoare, livret militar, certificat de căsătorie, certificat de naştere soţie/soţ şi fiecare copil, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 • Documentele  de la punctul ,,e” vor fi prezentate de către candidat, în original, urmând ca fotocopiile acestora să fie certificate pentru conformitate și semnate de persoana desemnată și de candidat. Originalele documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor. Precizăm faptul că nu se acceptă copierea documentelor originale care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă şi care nu permit stabilirea autenticităţii acestora sau sunt plastifiate.

În situaţia în care, din iniţiativa candidatului, se prezintă la dosar copii legalizate ale unor documente, acestea vor fi acceptate.

 • Suplimentar documentelor prevăzute, candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale-romi, maghiari, alte minoriţăţi - depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.

Candidaţii care optează pentru înscrierea candidaturilor pe locurile alocate distinct etniei rome sau minorităţilor naţionale  depun o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice constituită potrivit legii, care să le ateste apartenenţa la etnie, respectiv la minoritate și declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă.

Testarea psihologică se efectuează la sediul Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor “Nicolae Golescu” Slatina, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, la o dată ce va fi comunicată ulterior pe site-ul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt ot.politiaromana.ro. Atât programarea candidaţilor la testarea psihologică, cât şi rezultatele obţinute de candidaţi vor fi postate în timp util pe acelaşi site, sau la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt.

Candidații nu vor fi contactați pentru a fi informați cu privire la planificarea la evaluarea psihologică.

 

    Pentru candidaţii care au fost declaraţi ”inapt” la examinarea psihologică, precum şi cei care au fost declaraţi „inapt medical” în fişa medicală, activitatea de recrutare încetează.

   Sunt consideraţi înscrişi candidaţii care depun dosarele la termen şi în volum complet și corect întocmit.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE MAI ŞI ORGANIZAREA CONCURSURILOR DE ADMITERE

a)Academia de Poliţie,,Alexandru Ioan Cuza” organizează şi desfăşoară concursul de admitere în perioada 31 iulie-24 august 2018, activităţile specifice  înscrierii, desfăşurării probelor eliminatorii ş a probei de verificare a cunoştinţelor fiind stabilite şi planificate prin Regulamentul concursului de admitere, disponibil pe pagina oficială a instituţiei de învăţământ.

b) Şcolile postliceale ale MAI organizează concursurile de admitere conform graficelor/calendarelor mediatizate de către unităţile de învăţământ, astfel:

- în perioada 24 august -4 septembrie 2018- pentru locurile din sesiunea de vară.

- în perioada 10-21 ianuarie 2019- pentru locurile din sesiunea de iarnă.

c) Perioadele de şcolarizare a seriilor de elevi sunt:

1)-12 noiembrie 2018-20 septembrie 2019- pentru cei admişi conform locurilor din sesiunea de vară,

2)ianuarie-noiembrie 2019- pentru cei admişi conform locurilor din sesiunea de iarnă,

Pentru înscrierea la unităţile de învăţământ postliceal ale M.AI și eliberarea legitimației de concurs, candidații se vor prezenta  împreună cu  următoarele documente:

a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;

b) diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată sau adeverinţă eliberată de liceu (numai pentru absolvenţii promoţiei 2017) în care se menționează notele obținute la probele de examen, media generală la bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;

c) foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată;

d) contravaloarea taxei de înscriere

Candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia), au obligaţia de a prezenta pentru constituirea dosarului de candidat, suplimentar, următoarele acte:

a) atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N.C.S.;

b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie, tradusă şi legalizată;

c) foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată. 

Dosarele de recrutare în format complet se pot depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, până la data de 22.06. 2018, pentru candidaţii înscrişi pentru instituţiile de învăţământ ale MAI, M.Ap.N şi SRI. şi până la data de  27.07. 2018, pentru candidaţii înscrişi pentru instituţiile postliceale ale M.A.I.

Unităţile de învăţământ postliceal ale I.G.P.R organizează şi desfăşoară activităţile specifice probelor eliminatorii, în perioada 26 august -01. septembrie 2018 pentru sesiunea august-septembrie 2018, respectiv până la data de 23 noiembrie pentru sesiunea ianuarie 2019 la sediul fiecărei instituţii, conform graficelor stabilite de către fiecare unitate de învăţământ postliceal.

Proba de verificare a cunoștințelor va avea loc în data de 20.01.2018 și va consta într-un test grilă la disciplinele limba română și limba străină ( limba engleză sau limba franceză).

Detalii privind numărul de locuri alocate, condiții, criterii de recrutare, perioada de desfășurare a concursului, probele de admitere, tematica și bibliografia de concurs pot fi  consultate pe site-ul oficial al fiecărei unități de învățământ sau pe site-ul Poliției Române - Secțiunea Cariera - Admitere ianuarie 2018.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic, între orele 08:00 – 16:00, la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt – Serviciul Resurse Umane sau la telefon 0249/406500.