A N U N Ţ

 

Inspectoratul de Politie Judeţean Olt, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară până la data de 24 mai 2021 activitatea de recrutare a candidaţilor pentru participarea la concursurile de admitere la instituțiile de învăţământ din structura Ministerului Apărării Naționale și la Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazul” care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2021

 

Inspectoratul de Politie Judeţean Olt recrutează candidaţi pentru:

 

 

A. Învăţământul superior (ofițeri)- studii universitare de licență, învățământ cu frecvență

 

 1. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I” BUCUREȘTI (3ani)
 2. ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” – SIBIU(3 sau 4 ani)
 3. ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ “FERDINAND I” BUCUREŞTI (4ani)
 4. INSTITUTUL MEDICO – MILITAR BUCUREŞTI (6 ani)
 5. ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” – CONSTANŢA (4 ani)
 6. -ACADEMIA NAȚIONALĂ DE INFORMAȚII ,,MIHAI VITEAZUL” –BUCUREȘTI (3ani)

 

 B. Învăţământul postliceal(maiștri militari)- învățământ cu frecvență: durata studiilor : 2 ani

 

 

 1. -ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A FORŢELOR TERESTRE „BASARAB I” – PITEŞTI-21 locuri
 2. -ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI PENTRU COMUNICAŢII, TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI APĂRARE CIBERNETICĂ – SIBIU-19 locuri
 3. -ŞCOALA MILITARA DE MAISTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A FORTELOR AERIENE „TRAIAN VUIA” - BOBOC -13 locuri
 4. -ŞCOALA MILITARA DE MAISTRI MILITARI A FORTELOR NAVALE „AMIRAL ION MURGESCU” – CONSTANŢA-23 locuri
 5. -ŞCOALA MILITARA DE MAISTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI DE LOGISTICĂ -16 locuri

 

 

Numărul de locuri la instituțiile de învățământ ale M. Ap. N și S.R.I. care pregătesc personal pentru M.A.I., în anul școlar/universitar 2021-2022. se regăsesc în Anexa la anunţul I.P.J. Olt nr. 124.661 din 14.05.2021.

 

Atenţie! Modificările, completările, revenirile cu privire la condiţiile de Admitere la instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I, . pentru care I.P.J. Olt  realizează activităţi de recrutare în sesiunea 2021 vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor doar prin postare pe site-ul unităţii (http://ot.politiaromana.ro). De asemenea, candidaţii sunt obligaţi să se informeze individual cu privire la planificarea la testarea psihologică pe site-ul unităţii.

 

Înscrierea candidaţilor se realizează ZILNIC de LUNI până VINERI în perioada 17 mai 2021 – 24 mai 2021, între orele 900-1400, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, din Slatina, str. Mihai Eminescu, nr. 19, sens în care candidații vor depune cererile tip (descărcate de pe site-ul oficial al MAI, completate lizibil si semnate).

Dosarele de recrutare pentru examenul de admitere se depun de candidaţi:

- până la data de 24 mai 2021, iar data limită pentru completarea dosarelor de recrutare cu adeverință medicală şi aviz psihologic este 23 iunie 2021 – pentru candidaţii înscrişi pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N. şi S.R.I, precum şi pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N.

 

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţii de învăţământ superior ale M.Ap.N şi unităţi de învăţământ postliceal ale M.Ap.N, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (îndeplinirea condiției se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să aibă vârsta de până la 27 ani împliniți în anul 2021;
 7. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau să prezinte adeverință care atestă că au susținut/ vor susține examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2021;
 8. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 9.  să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 10. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 11. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 12. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 13.  să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară  (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);
 14.  să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 15.  să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 16. nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic odată declarați ADMIS.

 

Pentru a participa la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască foarte bine și să aibă capacitatea de a se exprima clar și corect în limba română;
 3. să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 4. să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic (îndeplinirea condiției se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau să prezinte adeverință care atestă că au susținut/ vor susține examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2021;
 7.  să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 8. să aibă o conduită civică și morală corespunzătoare;
 9.  să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 10.  să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 11.  să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 12.  să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 13.  să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară  (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);
 14. să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului și media minimă la examenul de bacalaureat 7,00;
 15. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 16. acceptă că activitățile didactice se desfășoară în regim cazarmat, cu posibilitatea de deplasare în oraș, în timpul săptămânii, în intervalul 16.00-22.00, în funcție de programul activităților didactice și de evoluția contextului pandemic;
 17. acceptă că pot părăsi campusul universitar pentru deplasare la domiciliu doar la sfârșit de săptămână, sau că, în cazul menținerii actualului context pandemic, deplasarea la domiciliu se va putea efectua odată la câteva săptămâni;
 18. au parcurs procesul de selecție desfășurat de către instituția beneficiatră din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională pe ale cărei locuri alege să candideze și au fost declarați APT pentru participarea la concursul de admitere;
 19. își exprimă acordul ca, după numirea în funcție, ca urmare a finalizării ciclului de studii universitare de licență în cadrul Academiei Naționale de Informații ,,Mihai Viteazul” să îndeplinească serviciul timp de 10 ani în unitățile la care vor fi încadrați sau mutați ulterior, în raport de nevoile M.A.I.;
 20. acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi ADMIS, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, conform dispozițiilor din legislaţia în vigoare;
 21. acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii clasificate, respectiv acceptă faptul că vor fi înmatriculați doar candidații declarați ADMIS care obțin autorizația de acces la informații clasificate până la data de 30 septembrie 2021;
 22. în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, achită contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat. Încasarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare se realizează de către instituţia de învăţământ superior de stat care a asigurat şcolarizarea. Cu ocazia înmatriculării în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, candidaţii vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor de şcolarizare.

 

              De la condiţiile de înscriere stabilite pentru persoanele care vor să candideze la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” nu se acordă derogări.

                 

              Nu se pot înscrie la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”:

 1. tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;
 2. adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;
 3. cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiţer;
 4. tinerii care au consumat sau desfăşurat operaţiuni cu plante, substanţe sau amestecuri de substanţe stupefiante, psihotrope sau susceptibile a avea efecte psihoactive, aflate sub control naţional ori prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte.

 

Suplimentar faţă de condiţiile şi criteriile de mai sus, candidaţii recrutaţi pentru admiterea pe locurile rezervate M.A.I. la alte instituţii de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională trebuie să îndeplinească şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie impuse de organizatori, după caz.

 

Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

 

Locurile sunt comune pentru femei şi bărbaţi. Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de locul de domiciliu/reşedinţă înscris în cartea de identitate.

 

Dosarele de recrutare ale candidaţilor pentru concursul de admitere pentru instituţiile de învăţământ superior M.Ap.N. şi S.R.I, precum şi pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N. se vor primi până la data de 24.05.2021.

 

 

Data limită pentru completarea dosarelor de recrutare ale candidaților pentru concursul de admitere la instituţiile de învăţământ superior M.Ap.N. şi S.R.I, precum şi pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N. cu adeverinţă medicală și aviz psihologic este 23 iunie 2021.

 

DOSARUL DE RECRUTARE:

 

Dosarele pentru candidaţii la Academia Naţională de Informaţii ,,Mihai Viteazul” trebuie să cuprindă următoarele acte şi documente:

 

 1. cererea de înscriere, completată după modelul stabilit în Anexa nr. 2 la anunţul nr. 124.661 din 14.05.2021. (Cererea-tip de înscriere se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se depune la unitatea de recrutare. Data limită pentru depunerea cererii de înscriere  este 24 mai 2021);
 2. cererea tip de participare la concursul de admitere, adresată rectorului Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 1 la Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile universitare de licență din Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” nr. 56970 din 25.02.2021, postată pe site-ul instituției de învățământ superior;
 3. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, completată după modelul stabilit în Anexa nr. 3 la anunțul nr. 124.661 din 14.05.2021;
 4. C.V model Europass - Anexa nr. 4;
 5. copie a diplomei de bacalaureat și a foii matricole aferentă (candidaților promoţiei 2021 li se aplică prevederile art. 6 alin. (1) lit. f) și alin. (3), precum și prevederile art. 13 alin. (2) și (3)) din Anexa nr. 2 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare. Excepţie de la prezentarea la recrutare a actului de studii fac candidaţii promoţiei 2021, care depun la dosarul de recrutare o adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să reiasă faptul că sunt înscriși la sesiunea de bacalaureat 2021, precum şi copia după foaia matricolă. Adeverința prevăzută la art. 6 alin. (3) din Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, urmează a fi depusă la instituţia de învăţământ, sub rezerva neînscrierii pentru probele de selecţie şi verificare a cunoştinţelor. Pe cale de excepție, pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în prima sesiune corespunzătoare anului școlar 2020-2021 și care nu prezintă diploma de bacalaureat/adeverința eliberată de către instituția de învățământ preuniversitar absolvită, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” va prelua datele personale și rezultatele obținute din Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), în baza acordului scris al candidaților respectivi. Declarația va fi predată secretariatului comisiei de admitere a specializării pentru a fi introdusă în dosarul de candidat.
 6. dovada echivalării acestor studii de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naționale, în condițiile legii, în situația în care candidații au absolvit anterior studii liceale în instituții de învățământ preuniversitar acreditate din străinătate;
 7. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 8. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 9. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa 7 şi Anexa 8);
 10. extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar;
 11. o fotografie color 9x12 cm;
 12. adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, consimțământul informat și fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I. (Anexa nr. 5 şi Anexa nr. 6);
 13. avizul psihologic;
 14. dovada achitării taxei de înscriere, în valoare de 250 lei, prin virament bancar, în contul RO35TREZ70120F330500XXXX, CF 4204267, deschis la Trezoreria Sector 1 București, beneficiar UM 0418 București, cu mențiunea Taxă înscriere licență pentru numele și prenumele candidatului sau, după caz, adeverință din care să rezulte că sunt îndeplinite condițiile de exceptare de la plata taxei (situațiile acceptate pentru scutirea de la plata taxei de înscriere sunt prevăzute la art. 5 alin. (6) din Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile universitare de licență din Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” nr. 56970 din 25.02.2021, postată pe site-ul instituției de învățământ superior);
 15. un dosar plic.

 

Suplimentar, candidaţii la Academia Naţională de Informaţii ,,Mihai Viteazul”, care au dosarele de recrutare corect şi complet întocmite (inclusiv declaraţi “apt” psihologic şi medical în urma evaluărilor/examinărilor efectuate) şi care au promovat probele eliminatorii exprimă online opţiunea de a participa la concursul de admitere organizat de instituţia de învăţământ superior prin completarea cererii-tip adresată rectorului Academiei. Formularul, prevăzut la pct. 2, se completează, se scanează în format PDF şi se transmite la adresa de mail admitere2021@animv.ro în intervalul 14.06-09.07.2021.

 

Dosarele pentru candidaţii la instituţiile/unităţile de învăţământ ale M.Ap.N, trebuie să cuprindă următoarele acte şi documente

 1. cererea de înscriere, completată după modelul stabilit în Anexa nr. 2 la anunţul nr. 124.661 din 14.05.2021. (Cererea-tip de înscriere se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se depune la unitatea de recrutare. Data limită pentru depunerea cererii de înscriere  este 24 mai 2021);
 2. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, completată după modelul stabilit în Anexa nr. 3 la anunțul nr. 124.661 din 14.05.2021;
 3. C.V model Europass (Anexa nr. 4);
 4. copie a diplomei de bacalaureat și a foii matricole aferentă (candidaților promoţiei 2021 li se aplică prevederile art. 6 alin. (1) lit. f) și alin. (3), precum și prevederile art. 13 alin. (2) și (3)) din Anexa nr. 2 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare. Excepţie de la prezentarea la recrutare a actului de studii fac candidaţii promoţiei 2021, care depun la dosarul de recrutare o adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să reiasă faptul că sunt înscriși la sesiunea de bacalaureat 2021, precum şi copia după foaia matricolă. Adeverința prevăzută la art. 6 alin. (3) din Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, urmează a fi depusă la instituţia de învăţământ, sub rezerva neînscrierii pentru probele de selecţie şi verificare a cunoştinţelor.);
 5. dovada echivalării acestor studii de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naționale, în condițiile legii, în situația în care candidații au absolvit anterior studii liceale în instituții de învățământ preuniversitar acreditate din străinătate;
 6. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 7. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 8. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa nr. 7 şi Anexa nr. 8);
 9. extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar;
 10. o fotografie color 9x12 cm;
 11. adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, consimțământul informat și fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I. (Anexa nr. 5 şi Anexa nr. 6);
 12. avizul psihologic.

 

Suplimentar, candidații la instituțiile/unitățile de învățământ ale M.Ap.N care au dosarele de recrutare corect și complet întocmite (și care au promovat probele eliminatorii efectuate la instituția beneficiară) parcurg procedura de înscriere stabilită în regulamentele/metodologiile întocmite de instituţiile de învăţământ superior/unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N.

 

Pentru candidații la instituțiile de învățământ ale MApN și la Academia Națională de Informaţii „Mihai Viteazul”, se întocmește un dosar suplimentar de recrutare, care rămâne la unitatea de recrutare în vederea continuării activităților specifice de resurse umane.

 

La momentul depunerii copiilor după documentele menționate, candidații vor avea asupra lor originalele acestora în vederea certificării conformității cu originalul a documentelor solicitate, potrivit O.U.G nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

 

Beneficiarii măsurilor prevăzute de Ordinul M.A.I nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi şi de Ordinul M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, depun la dosarul de recrutare următoarele :

 • documentele specifice pentru selecția și admiterea în instituțiile de învățământ din cadrul M.A.I. (conform prezentului anunț);
 • adeverința care atestă faptul că este în continuarea studiilor pentru copilul major aflat în întreținerea polițistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă;
 • formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) sau, după caz, procesul – verbal de cercetare a evenimentului, în fotocopie;
 • decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emisă/emis pe numele polițistului rănit sau a polițistului decedat, în fotocopie;
 • certificatul de deces al polițistului decedat, dacă este cazul, în fotocopie.

 

Candidaţii pot avea maximum trei opțiuni-o singură instituție de învățământ superior a M. Ap. N, Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazul” și o singură unitate de învățământ postliceal a M. Ap. N.

 

          Activitatea de recrutare, selecţie şi de susţinere a probei de verificare a cunoştinţelor încetează (candidaţii sunt eliminaţi din concurs în oricare etapă a acestuia) în următoarele situaţii:

- nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

- încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecţie;

- nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de admitere.

 

În cazul în care situaţiile de mai sus sunt descoperite după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

 

ETAPE DE SELECȚIE A CANDIDAȚILOR RECRUTAȚI

 

 • Etapa I de selecţie (ELIMINATORIE): evaluarea psihologică,  concluzionarea asupra aptitudinii medicale a candidaţilor pe baza baremelor medicale în vigoare și examinarea medicală realizată la unităţile care au recrutat candidaţii

 

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de specialiști din cadrul unității de recrutare, în conformitate cu dispoziţia directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite de către Serviciul Resurse Umane şi postată pe site-ul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Olt (http://ot.politiaromana.ro, secţiune Carieră – Admitere). Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică, activitatea de recrutare încetează.

 

Examinarea medicală Examinarea medicală a candidaților se realizează potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 105/ 2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

 

 • Etapa a II-a de selecţie – proba de evaluare a performanței fizice - ELIMINATORIE, realizată la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 6 - 11 iulie 2021 (sub coordonarea D.G.M.R.U din M.A.I)
 • Proba de evaluare a performanței fizice se susține potrivit planificării D.G.M.R.U care va fi adusă la cunoștința candidaților în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI la secțiunea carieră/instituții de învățământ/formare profesională.
 • În vederea susținerii probelor eliminatorii, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul și echipamentul sportiv necesar desfășurării probei de evaluare a performanței fizice, potrivit normelor și baremelor prevăzute în anexa nr. 31 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016.
 •  Candidații au obligația de a urmări site-ul M.A.I pentru a se informa asupra planificării pentru susținerea probelor eliminatorii.

Proba de evaluare a performanței fizice constă în parcurgerea unui traseu practic-aplicativ și se realizează conform probelor, baremelor şi precizărilor stabilite în Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

 

Examinarea medicală se realizează se realizează potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr.105/2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

Candidații la Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” și Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanța efectuează examinarea medicală specială la Centrul de Medicină Navală Constanța, prin grija Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Candidații vor avea în dosarul de recrutare, suplimentar, pentru obținerea avizului apt îmbarcare, o copie a fișei medicale, conformă cu originalul.

Avizul eliberat de structurile specializate cu mențiunea apt/promovat se introduce în dosarul de recrutare.

 

Examinarea medicală şi evaluarea psihologică sunt gratuite, conform reglementărilor legale în vigoare, cu excepţia examinărilor suplimentare.

 

ÎNSCRIEREA LA SEDIUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI PROBELE ELIMINATORII

 

Candidaţii care au fost declaraţi “apt” psihologic şi clinic sănătos se înscriu la sediul instituţiilor de învăţământ superior/unităţilor de învăţământ postliceal pentru care au optat, potrivit calendarului/graficului de admitere stabilit de către fiecare dintre acestea, prezentând documentele solicitate de organizatori şi participând la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei instituţii de învăţământ superior/unităţi de învăţământ postliceal. Detalii în acest sens se vor regăsi pe paginile de internet ale fiecărei instituţii de învăţământ.

 

Atenţie!!! Modificările, completările, revenirile cu privire la condiţiile de Admitere la instituţiile de învăţământ ale instituţiilor de învăţământ care pregătesc personal pentru M.A.I. pentru care I.P.J. Olt realizează activităţi de recrutare în sesiunea 2021 vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor doar prin postare pe site-ul unităţii (http://ot.politiaromana.ro). De asemenea, candidaţii sunt obligaţi să se informeze individual cu privire la planificarea la testarea psihologică pe site-ul unităţii.

 

Pentru înscrierea la unităţile de învăţământ superior/postliceal ale M.Ap.N. şi Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, candidaţii prezintă următoarele documente (LA SEDIUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT !):

a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;

b) diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează notele obţinute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma (numai pentru absolvenţii promoţiei anului în curs), precum şi foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau în copii legalizate

c) alte documente solicitate prin metodologiile/ regulamentele de admitere (ex.: acte de studii în original, dovada achitării contravalorii taxei de înscriere la concurs pentru candidaţii la alte instituţii de învăţământ la care MAI are locuri aprobate, avize pentru dovedirea unor aptitudini etc.).

Concursul de admitere cuprinde proba de evaluare a performanței fizice şi proba de verificare a cunoştinţelor (test grilă/proba de cunoştinţe la disciplinele de concurs) desfăşurate la sediile instituţiilor de învăţământ.

Candidaţii M.A.I la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. și la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” susţin proba eliminatorie verificarea aptitudinilor fizice la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 06 - 11 iulie 2021, potrivit planificării D.G.M.R.U – M.A.I care va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul M.A.I. la secțiunea carieră/instituții de învățământ/formare profesională. Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate, echipamentul sportiv adecvat (inclusiv încălțăminte de schimb),pix de culoare albastră, mască /măști pentru protecție personală, mănuși de unică folosință, sac pentru obiecte personale, sticlă de apă. Nu este permis accesul cu telefoane mobile sau alt mijloc de comunicare .Proba se susține o singura dată. Indiferent de cauze/ motive, pe timpul și după susținerea probei nu se admit reexaminări sau repetări ale parcurgerii traseului practic-aplicativ sau ale obstacolelor din componența acestuia

La evaluarea performanțelor fizice a candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I. nu se admit contestații.

Candidaţii M.A.I la instituțiile de învățământ ale M.Ap.N. și Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” se înscriu la sediul instituțiilor de învățământ pentru care au optat și pentru care au întocmit dosar de recrutare, prezentând documentele solicitate de organizatori și continuă procedura de admitere conform graficelor/calendarelor stabilite de acestea prin metodologiile/regulamentele proprii.

 Detalii privind Admiterea 2021probele de admitere, tematica şi bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursului pentru admiterea în instituţiile de învăţământ superior/unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N. şi S.R.I precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi vor fi publicate pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ, precum și la următoarele adrese:  

 

 • pentru unități ale M.Ap.N. – dmru.mapn.ro (secțiunea admitere);
 • pentru A.N.I. – animv.ro (secțiunea studii-facultați-admitere licență 2021-2022).

 

 Planificarea candidaților M.A.I. la instituțiile de învățământ din structura Ministerului

Apărării Naționale și la Academia Națională de Informații ” Mihai Viteazul” și precizările privind desfășurarea probelor eliminatorii se consultă pe site-ul http://www/mai.gov.ro.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de luni până joi între orele 0800 – 1600, respectiv vineri între orele 0800 – 1400 la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt – Serviciul Resurse Umane la telefon 0249/406500 (int. 20114).

 

Activitățile de recrutare și selecție a candidaților se desfășoară cu respectarea regulilor în vigoare stabilite la nivel național în vederea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID - 19 (distanțare socială, portul măștii, dezinfectarea pupitrelor, aparatelor ce compun traseul etc.).

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Admitere M.A.p.N. și A.N.I. 2021