A N U N Ţ

 

privind recrutarea candidaţilor pentru participarea la sesiunea de admitere organizate în 2019 şi ianuarie 2020 în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare,

In conformitate cu prevederile Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U. nr. ll/17954 din 06.05.2019 privind recrutarea candidaţilor pentru participarea la sesiunile de admitere organizate în 2019 și ianuarie 2020 în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, ale Dispoziţiei directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/17953 din 06.05.2019 privind recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.

Inspectoratul de Poliție Județean Olt organizează recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale  Ministerului Afacerilor Interne și în alte instituții de învățământ care pregătesc personal pentru M.A.I., sesiunile de admitere organizate în 2019 şi ianuarie 2020.

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi pe locurile M.A.I. la alte instituţii de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele condiţii şi criterii specifice:

a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris și vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor și cerințelor de conduită admise și practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului  Apărării Naţionale și de până la 23 de ani împliniţi în cursul anului pentru candidaţii la Academia Națională de Informaţii „Mihai Viteazul”;

m) inexistența tatuajelor ori a elementelor ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate, pe/ în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, cu excepția candidaților la specialitatea pompieri;

n) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

o) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.

Candidaţii la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” trebuie să îndeplinească inclusiv criteriile de recrutare şi selecţionare specifice SRI, disponibile pe site-ul instituției:

- cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;

- vârsta de până la 23 ani împliniţi în cursul anului 2019;

- absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat/ adeverință pentru promoția din anul admiterii;

- media minimă la examenul de bacalaureat de 7,00;

- cunosc foarte bine şi au capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;

- nu au repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulţi ani de studiu, din motive imputabile;

- sunt apţi medical și psihologic, conform reglementărilor MAI;

- conduită civică şi morală corespunzătoare;

- nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi nu au executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă; nu sunt în curs de cercetare sau judecată;

- în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, să declare în scris că după admitere renunţă la calitatea de membru al acestora;

- candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale să declare sub semnătură că odată cu admiterea vor renunţa la aceste calităţi;

- sunt dispuşi ca, după finalizarea ciclului de formare profesională în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, să desfăşoare activităţi, în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor instituţiei, în conformitate cu angajamentul încheiat;

- acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare;

- acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat;

- în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, vor achita contravaloarea serviciilor de școlarizare la instituția de învățământ superior de stat care a asigurat școlarizarea. Cu ocazia înmatriculării, candidații vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor de școlarizare.

De la condiţiile de înscriere și recrutare nu se acordă derogări.

Nu se pot înscrie la concursul de admitere:

- tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;

- adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;

- cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiţer;

- tinerii care au consumat sau au desfășurat operațiuni cu plante, substanțe sau amestecuri de substanțe stupefiante, psihotrope sau susceptibile de a avea efecte psihoactive, aflate sub control național ori prevăzute în convențiile internaționale la care România este parte.

Candidații pentru locurile aprobate Ministerului Apărării Naționale la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, programul de studii universitare de licență/ specializarea Drept, trebuie să îndeplinească criteriile de recrutare şi selecţionare specifice acestui minister. Candidații participă la probele eliminatorii organizate de către structurile de specialitate aparținând Ministerului Apărării Naționale. În condiţia în care au fost declaraţi „apt” sau, după caz, „promovat”, la probele eliminatorii ale MApN, se înscriu, potrivit graficului, la concursul de admitere la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” și participă la susținerea probei de cunoștințe.

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale MAI se realizează de către structurile centrale și teritoriale de resurse umane ale inspectoratelor generale care au locuri aprobate la aceste instituţii - Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate/ reședință și sarcinile de recrutare stabilite.

Pentru programul de studii universitare de licenţă „Drept”, organizat la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, candidaţii sunt recrutaţi de către structurile de resurse umane ale inspectoratelor generale, repartizarea pe beneficiarii care au locuri aprobate realizându-se ulterior admiterii. Pentru locurile aprobate Ministerului Apărării Naționale, recrutarea și selecția candidaților se realizează prin structurile acestui minister.

Structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei Române realizează recrutarea candidaţilor şi pentru locurile Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în situaţia în care aceştia din urmă nu au domiciliul într-un judeţ limitrof frontierei de stat.

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile MAI se realizează, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate/ reședință, de către structurile teritoriale de resurse umane ale inspectoratelor generale – inspectoratele judeţene de poliţie, inspectoratele teritoriale ale poliţiei de frontieră, inspectoratele judeţene de jandarmi, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă.

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la Institutul Medico-Militar se realizează de structurile MAI menţionate şi de către Direcţia Medicală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” se realizează, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate/ reședință, de către Inspectoratul General de Aviaţie al MAI şi structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” pe locurile MAI se realizează de către structurile de resurse umane subordonate Inspectoratului General al Poliţiei Române.

În Municipiul București/ București-Ilfov recrutarea candidaților se realizează de către structurile de resurse umane ale următoarelor inspectorate generale/ similare:

a. Inspectoratul General al Poliţiei Române

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI se realizează în raport de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate şi specialitatea pentru care optează candidații, conform ofertei educaționale.

 Locurile la instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI sunt comune pentru femei şi bărbaţi.


              Activitatea de recrutare, selecţie încetează pentru  candidaţii aflaţi în următoarele situaţii:           Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

 1. nu depun în termenul limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

      b)   încearcă sau fraudează prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecție;

      c)   nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de admitere;

            În cazul în care identificarea situațiilor menționate se face după încheiere admiterii, candidatul respectiv pierde locul obținut prin concurs indiferent de anul de școlarizare în care se află.

Perioadele de desfăşurare, tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ pot fi obţinute de pe site-ul instituţiilor pentru care a optat fiecare candidat.

   Recrutarea candidaţilor se realizează potrivit organizării administrativ-teritoriale și specialității pentru care optează în raport de domiciliul/reședința candidatului  înscris/ă în cartea de identitate;

 Locurile la instituţiile de învăţământ sunt comune pentru femei şi bărbaţi.

Numărul de locuri în anul universitar 2019-2020 la Academia de Poliţie -,,ALEXANDRU IOAN CUZA”sunt:

 1. –  FACULTATEA DE POLIŢIE

- 210 locuri, pentru Programul de studii universitare de licenţă/specializarea - Ordine şi siguranţă publică-frecvenţă;

-36 locuri, pentru Programul de studii universitare de licenţă/specializarea - Ordine şi siguranţă publică-frecvenţă redusă;

B) FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE              

-60 locuri, pentru Programul de studii universitare de licenţă/specializarea – DREPT- frecvenţă;

 NUMĂRUL DE LOCURI LA ŞCOLILE POSTLICEALE ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE sesiunea de admitere  ianuarie 2020

 1. -700 locuri, la Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr” Câmpina din care 22 romi, 10  minorităţi;
 2. - 150 locuri, la  Şcoala de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan” Cluj Napoca din care 3 romi, 3 minorităţi;

NUMĂRUL DE LOCURI LA ALTE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE ŞCOLARIZEAZĂ PERSONAL PENTRU M.A.I. ÎN ANUL ŞCOLAR /UNIVERSITAR 2019-2020

 

 1. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE ,,CAROL I”      - 6 locuri;
 2. ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE  ,,NICOLAE  BĂLCESCU”  SIBIU    -17 locuri ;
 3. ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ  ,,FERDINAND I” -36 locuri;
 4. INSTITUTUL  MEDICO-MILITAR -  16 - 10 locuri la Bucureşti şi 6 locuri la Târgu Mureş;
 5. ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII ,,MIHAI VITEAZUL”-28 locuri;
 6. ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL (maiştri militari)- învăţământ cu frecvenţă: Durata studiilor :2 ani -46 locuri;
 7. NUMĂRUL DE LOCURI APROBATE LA ŞCOLILE POSTLICEALE ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE, sesiunea ianuarie 2020
 8. 700 locuri, la Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr” Câmpina din care 22 romi, 10  minorităţi;
 9. - 150 locuri, la  Şcoala de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan” Cluj Napoca din care 3 romi, 3 minorităţi;

 

Suplimentar candidaţii recrutați pentru admiterea pe locurile MAI la alte instituții de învățământ trebuie să îndeplinească şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie impuse de organizatori, după caz.

 Candidații etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun o adeverință emisă de o organizaţie etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

 Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ universitar sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare distincte, corespondente numărului de opțiuni, și se parcurge procedura stabilită pentru selecție și admitere.

              Depunerea cererilor de înscriere

a) Cererile-tip de înscriere, prevăzute în anexele (1-3) la dispoziția-cadru privind recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, se depun de candidați la unitățile de recrutare, astfel:

b) până la data de 24 mai 2019 - pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie – august 2019 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și la instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru MAI (din structura MApN și SRI);

c) până la data de 15 noiembrie 2019 - pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2020 la școlile postliceale ale MAI.

Transmiterea dosarelor candidaților declarați apt medical și psihologic

 Unitățile cu sarcini de recrutare a candidaților (structurile de resurse umane județene sau ale inspectoratelor generale, după caz) trimit dosarele de recrutare pe instituții de învățământ/ facultăți/ forme de desfășurare a învățământului, însoțite de tabelele cuprinzând datele candidaților, până la data de 28 iunie 2019, la următoarele instituții:

a) Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – Serviciul Management Resurse Umane; dosarele sunt separate pe facultăți, distinct pentru formele de învățământ cu frecvență, respectiv cu frecvență redusă;

b) DGMRU, prin structurile de resurse umane din cadrul inspectoratelor generale și prin Direcția Medicală a MAI, pentru instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale și pentru Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” din cadrul SRI.

 – Tabelele nominale cu candidații la instituțiile de învățământ ale MApN și Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul” se transmit centralizat la DGMRU de către inspectoratele generale și Direcția Medicală, și la adresa de e-mail invatamant@mai.gov.ro, conform modelului prevăzut la anexa nr. 4, în format Word, editabil, font Times New Roman, până la data de 28 iunie 2019.

– Unitățile cu sarcini de recrutare transmit școlilor postliceale ale MAI dosarele de recrutare însoțite de tabelele nominale cuprinzând candidații, până la data de 20 decembrie 2019, pentru locurile aprobate în anexa nr. 2, care sunt scoase la concursurile de admitere în sesiunea ianuarie 2020.

Susținerea probelor eliminatorii de către candidații pentru instituțiile MApN și Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

 – (1) Candidații MAI la instituțiile de învățământ ale MApN și Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul” susțin probele eliminatorii (contravizita medicală și evaluarea performanței fizice) în mod centralizat, la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 10 - 14 iulie 2019, ora 07:00, potrivit planificării DGMRU care va fi adusă la cunoștința candidaților în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI la secțiunea carieră/instituții de învățământ. Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul și echipamentul sportiv necesar desfășurării probei de evaluare a performanței fizice, potrivit normelor și baremelor prevăzute în Anexa nr. 31 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 sau în Anexa nr. 31 la Ordinul m.a.i. nr. 177/2016, ambele cu modificările și completările ulterioare, după caz.

Dosarele candidaților care au promovat probele eliminatorii prevăzute la alin. (1) sunt transmise la instituțiile de învățământ ale MApN de către reprezentanți ai DGMRU și la Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul” de către reprezentanți ai IGPR.

Candidații MAI care au promovat probele eliminatorii se înscriu la sediul instituțiilor de învățământ pentru care au optat și pentru care au întocmit dosar de recrutare, prezentând documentele solicitate de organizatori și participă la probele de admitere conform graficelor/calendarelor stabilite de acestea prin metodologiile/ regulamentele proprii. 

Înscrierea candidaților la instituțiile de învățământ ale MAI și organizarea concursurilor de admitere

 (1) Candidații la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și școlile postliceale ale MAI care au dosarele de recrutare corect și complet întocmite se prezintă la instituțiile de învățământ pentru care au optat și prezintă documentele necesare înscrierii la concursul de admitere.

 Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” organizează și desfășoară concursul de admitere în perioada 22 iulie – 13 august 2019, activitățile specifice înscrierii, desfășurării probelor eliminatorii și a probei de verificare a cunoștințelor fiind stabilite și planificate potrivit Regulamentul concursului de admitere, disponibil pe pagina oficială a instituției de învățământ.

 Candidații selecționați de Ministerul Apărării Naționale pentru locurile aprobate acestui minister se prezintă pentru înscriere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și susțin proba scrisă de cunoștințe potrivit calendarului concursului de admitere, prevăzut în Anexa nr. 1 la Regulamentul concursului de admitere. Locurile MApN rămase neocupate în urma concursului de admitere se repartizează MAI.

 Școlile postliceale ale MAI organizează concursurile de admitere conform graficelor/calendarelor mediatizate de către unitățile de învățământ, în intervalul 10 – 23 ianuarie 2020, perioada de școlarizare a seriilor de elevi fiind februarie – decembrie 2020.

 

Depunerea cererile de înscriere a candidaţilor pentru concursul de admitere  se vor primi:

 Cererile-tip de înscriere, prevăzute în anexele (1-3) la dispoziția-cadru privind recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, se depun de candidați la unitățile de recrutare, astfel:

b) până la data de 24 mai 2019 - pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie – august 2019 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și la instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru MAI (din structura MApN și SRI);

c) până la data de 15 noiembrie 2019 - pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2020 la școlile postliceale ale MAI.

Cererile –tip de înscriere se vor depune, de luni până vineri între orele 09.00 - 12.00 şi 13.00 – 15.00  la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt, situat în municipiul Slatina, str. Mihai Eminescu nr.19, județul Olt.

            Înscrierea candidaților se face personal, pe baza cărții de identitate.

Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt:

1. Cererea de înscriere la concursul de admitere – anexele 1 - 3, în funcție de instituția de învățământ;

2. Curriculum vitae - Europass (CV);

3. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare – anexa 4;

4. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;

5. Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă; absolvenţii de liceu ai anului în curs vor prezenta actele de studii menţionate/ adeverința de bacalaureat la instituţia de învăţământ, cu ocazia înscrierii;

6. Următoarele documente în copie: certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

7. Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;

8. Extrasul de pe cazierul judiciar al candidatului, care se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat;

9. Fişa medicală tip de încadrare în MAI;

10. Certificatul de examinare psihologică;

11. Trei fotografii 3x4 cm și o fotografie 9x12;

12.Caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau  de la ultima instituție de învățământ absolvită (după caz).

13. Alte documente solicitate de către instituţiile de învăţământ/inspectoratele beneficiare

Copiile documentelor se realizează de compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate și se semnează de persoana desemnată și de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului.

Suplimentar documentelor prevăzute, candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale – romi, maghiari, alte minorități - depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic. Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.

Candidaţii care au mai multe opţiuni parcurg întreaga procedură stabilită pentru recrutarea şi selecţia candidaţilor, respectiv completarea cererilor de înscriere, constituirea dosarului de recrutare în mod distinct pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat şi participarea la concursul de admitere. În aceste situaţii personalul cu atribuţii de recrutare va menţiona pe copiile fişelor medicale și de examinare psihologică din dosarele de recrutare suplimentare, după verificare, “conform cu originalul”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Documentele   vor fi prezentate de către candidat, în original, urmând ca fotocopiile acestora să fie certificate pentru conformitate și semnate de persoana desemnată și de candidat. Originalele documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor. Precizăm faptul că nu se acceptă copierea documentelor originale care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă şi care nu permit stabilirea autenticităţii acestora sau sunt plastifiate.

În situaţia în care, din iniţiativa candidatului, se prezintă la dosar copii legalizate ale unor documente, acestea vor fi acceptate.

 • Suplimentar documentelor prevăzute, candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale-romi, maghiari, alte minoriţăţi - depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.

Candidaţii care optează pentru înscrierea candidaturilor pe locurile alocate distinct etniei rome sau minorităţilor naţionale  depun o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice constituită potrivit legii, care să le ateste apartenenţa la etnie, respectiv la minoritate și declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă.

Testarea psihologică se efectuează la sediul Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor “Nicolae Golescu” Slatina, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, la o dată ce va fi comunicată ulterior pe site-ul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt ot.politiaromana.ro. Atât programarea candidaţilor la testarea psihologică, cât şi rezultatele obţinute de candidaţi vor fi postate în timp util pe acelaşi site, sau la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt.

Candidații nu vor fi contactați pentru a fi informați cu privire la planificarea la evaluarea psihologică.

    Pentru candidaţii care au fost declaraţi ”inapt” la examinarea psihologică, precum şi cei care au fost declaraţi „inapt medical” în fişa medicală, activitatea de recrutare încetează.

   Sunt consideraţi înscrişi candidaţii care depun dosarele la termen şi în volum complet și corect întocmit.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE MAI ŞI ORGANIZAREA CONCURSURILOR DE ADMITERE

Înscrierea candidaților la instituțiile de învățământ ale MAI și organizarea concursurilor de admitere

 Candidații la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și școlile postliceale ale MAI care au dosarele de recrutare corect și complet întocmite se prezintă la instituțiile de învățământ pentru care au optat și prezintă documentele necesare înscrierii la concursul de admitere.

(2) Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” organizează și desfășoară concursul de admitere în perioada 22 iulie – 13 august 2019, activitățile specifice înscrierii, desfășurării probelor eliminatorii și a probei de verificare a cunoștințelor fiind stabilite și planificate potrivit Regulamentul concursului de admitere, disponibil pe pagina oficială a instituției de învățământ.

(3) Candidații selecționați de Ministerul Apărării Naționale pentru locurile aprobate acestui minister se prezintă pentru înscriere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și susțin proba scrisă de cunoștințe potrivit calendarului concursului de admitere, prevăzut în Anexa nr. 1 la Regulamentul concursului de admitere. Locurile MApN rămase neocupate în urma concursului de admitere se repartizează MAI.

(4) Școlile postliceale ale MAI organizează concursurile de admitere conform graficelor/calendarelor mediatizate de către unitățile de învățământ, în intervalul 10 – 23 ianuarie 2020, perioada de școlarizare a seriilor de elevi fiind februarie – decembrie 2020.

Pentru înscrierea la unităţile de învăţământ postliceal ale M.AI și eliberarea legitimației de concurs, candidații se vor prezenta  împreună cu  următoarele documente:

a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;

b) diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată sau adeverinţă eliberată de liceu (numai pentru absolvenţii promoţiei 2017) în care se menționează notele obținute la probele de examen, media generală la bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;

c) foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată;

d) contravaloarea taxei de înscriere

Candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia), au obligaţia de a prezenta pentru constituirea dosarului de candidat, suplimentar, următoarele acte:

a) atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N.C.S.;

b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie, tradusă şi legalizată;

c) foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată. 

Dosarele de recrutare în format complet se pot depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, până la data de 21.06. 2019, pentru candidaţii înscrişi pentru instituţiile de învăţământ ale MAI, M. Ap. N şi SRI. şi până la data de  13.12. 2019, pentru candidaţii înscrişi pentru instituţiile postliceale ale M.A.I.

Detalii privind numărul de locuri alocate, condiții, criterii de recrutare, perioada de desfășurare a concursului, probele de admitere, tematica și bibliografia de concurs pot fi  consultate pe site-ul oficial al fiecărei unități de învățământ sau pe site-ul Poliției Române - Secțiunea Cariera - Admitere 2019-ianuarie 2020

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic, între orele 08:30 – 15:00, la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt – Serviciul Resurse Umane sau la telefon 0249/406500.

 

la Dispoziţia Președintelui Comisiei de admitere a inspectoratului general nr. 362783 din 09.05.2019

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandată pentru concursul de admitere în unităţile de învăţământ postliceal aflate în subordinea I.G.P.R - sesiunea ianuarie 2020

I. TEMATICA CONCURSULUI DE ADMITERE, PE DISCIPLINELE DE CONCURS

1. LIMBA ROMÂNĂ

LEXIC:

- Vocabularul limbii române. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului

- Cuvântul. Forma şi conţinutul. Cuvântul de bază. Sensul cuvintelor în context. Sensul propriu (de bază şi secundar) şi sensul figurat

- Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicală și câmpul lexical

- Mijloace externe de îmbogăţire a vocabularului. Împrumuturile. Neologismele

- Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Paronimele

- Regionalismele. Arhaismele

- Cuvintele polisemantice

- Unităţile frazeologice (locuţiuni, expresii)

- Pleonasmul

NOŢIUNI DE FONETICĂ:

- Vocalele. Consoanele. Semivocalele. Diftongul. Triftongul. Hiatul

- Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe

- Folosirea corectă a accentului în limba română

MORFOSINTAXA:

- Părţile de vorbire flexibile. Clasificare/fel (verb, substantiv, articol, pronume, numeral, adjectiv). Locuţiunile. Categorii morfologice (diateza, conjugare, mod, timp, persoană, gen, număr, caz, grad de comparaţie). Funcţii sintactice

- Părţile de vorbire neflexibile. Clasificare/fel (adverb, prepoziţie, conjuncţie, interjecţie). Locuţiunile. Funcţii sintactice (adverb, interjecţie)

NOŢIUNI DE SINTAXĂ:

- Relaţia text, frază, propoziţie, cuvânt

- Cuvintele şi construcţiile incidente. Punctuaţia lor

- Relaţii sintactice în propoziţie şi în frază (coordonare şi subordonare). Mijloacele de realizare a relaţiilor sintactice în propoziţie şi în frază: flexiunea, joncţiunea, juxtapunerea, topica, intonaţia şi pauza

- Fraza. Propoziţia principală şi secundară/subordonată. Elementele de relaţie în frază. Propoziţia regentă şi propoziţia subordonată. Elementul regent

- Propoziţia şi părţile de propoziţie. Tipurile de propoziţie

SINTAXA PROPOZIŢIEI ŞI A FRAZEI:

- Predicatul şi propoziţia subordonată predicativă

- Subiectul şi propoziţia subordonată subiectivă

- Atributul şi propoziţia subordonată atributivă

--Complementul. Complementele circumstanţiale şi necircumstanţiale. Complementele circumstanţiale de loc, de timp, de mod. Complementul circumstanţial de cauză şi de scop. Complementul direct şi indirect Page 4 of 6

 

- Propoziţia subordonată completivă directă. Propoziţia subordonată completivă indirectă. Propoziţiile subordonate circumstanţiale de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop. Propoziţiile subordonate circumstanţiale condiţionale, concesive, consecutive. Expansiunea şi contragerea

- Acordul

SCRIEREA FUNCŢIONALĂ:

-Tipuri de scrisori

-Cererea

-Procesul-verbal

-Curriculum vitae (în format european)

-Invitaţia

ORTOGRAFIA ŞI PUNCTUAŢIA:

- Semnele de punctuaţie : virgula, punctul şi virgula, punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, linia de pauză

- Semnele ortografice : cratima, apostroful, punctul ca semn ortografic

2. LIMBA ENGLEZĂ

MORFOLOGIA

VERBUL:

- Categoriile gramaticale ale verbului

- Timpul : PRESENT, TRECUT, PREZENT PERFECT, TRECUT PERFECT, VIITOR

- Aspectul simplu şi continuu, perfect

- Diateza: Activă, Pasivă, Verbe cauzative (have, get)

- Persoana şi numărul

- Formele nepersonale ale verbului

- Expresii impersonale

- Verbele auxiliare

- Verbele modale

- Construcții cu subjonctivul

- Verbe cu prepoziții obligatorii

- Verbe frazale

SUBSTANTIVUL:

- Numărul substantivelor. Genul substantivelor. Cazul substantivelor

- Substantive numărabile & Substantive nenumărabile

ARTICOLUL ŞI ALŢI DETERMINANŢI:

- Articolul hotărât. Articolul nehotărât. Articolul zero. Omisiunea articolului

- Adjectivul demonstrativ. Adjectivul posesiv. Adjectivul interogativ. Adjectivul nehotărât

NUMERALUL:

- Numeralul cardinal. Numeralul ordinal. Numeralul fracţionar. Numeralul colectiv. Numeralul multiplicativ. Numeralul distributiv. Numeralul adverbial

PRONUMELE:

- Pronumele personal. Pronumele reflexiv. Pronumele posesiv. Pronumele interogativ. Pronumele relativ. Pronumele nehotărât. Pronumele negativ

ADJECTIVUL:

- Comparaţia adjectivelor. Formarea comparativului şi superlativului. Comparaţia neregulată a adjectivului. Locul adjectivului în propoziţie

ADVERBUL:

- Comparaţia adverbului

PREPOZIŢIA Page 5 of 6

 

SINTAXA

- Acordul

- Ordinea cuvintelor în propoziţie

- Tipuri de propoziţii (enunţiative, interogative etc.)

- Propoziţii condiţionale (I, II, III); Propoziţii condiţionale mixte

- Corespondenţa timpurilor

- Vorbirea directă şi indirectă

- Întrebări disjunctive

- Propoziția temporală

3. LIMBA FRANCEZĂ

MORFOLOGIA

ARTICOLUL:

- Articolul hotărât, articolul nehotărât, articolul partitiv

- Omisiunea articolului

SUBSTANTIVUL:

- Genul substantivelor.

- Femininul și pluralul substantivelor neregulate.

- Substantive cu două genuri

ADJECTIVUL:

- Locul adjectivului calificativ. Adjective care îşi schimbă sensul după loc

- Femininul adjectivului calificativ. Pluralul adjectivului calificativ

- Acordul adjectivului calificativ

- Adjectivele demonstrative, adjectivul numeral, adjectivul posesiv, adjectivul nehotărât

PRONUMELE

- Pronumele personal (aton, tonic), il – cu valoare de pronume neutru, pronumele personal complement, pronumele demonstrativ, pronumele posesiv, pronumele interogativ, pronumele adverbiale – en, y, pronumele relativ, pronumele nehotărât

VERBUL

- Verbe de grupa întâi, grupa a doua, grupa a treia : moduri verbale, timpuri verbale

- Verbele auxiliare avoir şi être – folosite la timpurile compuse. Acordul participiului trecut (cu être, cu avoir, cu verbele reflexive)

- Moduri verbale: indicativ, condiţional, subjonctiv, imperativ, infinitiv, participiu, gerunziu

- Timpuri verbale: simple şi compuse

- Diatezele: activă, pasivă, reflexivă

- Verbele impersonale

- Concordanţa timpurilor la modul indicativ

- Si condiţional, Si dubitativ

ADVERBUL

- Tipuri de adverbe (mod, timp, loc, cantitative, negative, afirmative, interogative)

- Formarea adverbelor de mod. Poziţia adverbelor negative. Ne expletiv

- Adverbe la comparativ şi superlativ

CUVINTE DE LEGĂTURĂ

- Prepoziţia (principalele prepoziţii, forme, loc, repetare, omisiune, întrebuinţare), locuţiuni prepoziţionale. Conjuncţia (coordonatoare, subordonatoare)

SINTAXA

- Sintaxa propoziţiei : exprimarea afirmaţiei, negaţiei, interogaţiei

- Întrebuinţarea negaţiei ne. Suprimarea negaţiei pas. Interogaţia totală, parţială Page 6 of 6

 

- Sintaxa frazei: propoziţii subordonate relative, completive, infinitivale, temporale, circumstanţiale cauzale, concesive, consecutive, de scop

- Discursul raportat

LEXIC

- Expresii, sinonime, antonime, omonime, familii de cuvinte

II. BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI DE ADMITERE

Ø Sunt recomandate toate manualele şcolare alternative, elaborate şi aprobate prin Ordinele Ministerului Educaţiei Naționale şi aflate în vigoare în anul şcolar 2018 – 2019, din materia cărora se stabilesc subiectele de concurs.

Ø Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române, ediția a-II-a.