A N U N Ţ

 

Inspectoratul de Politie Judeţean Olt, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară până la 16.06.2020 activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ superior şi postliceal ale M.Ap. N. şi Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2020

 

Inspectoratul de Politie Judeţean Olt recrutează candidaţi pentru:

                                      

A. Învăţământul postliceal

 

 1. concursul de admitere la şcolile postliceale din cadrul M.Ap.N., pe locurile M.A.I.

 

-ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A FORŢELOR TERESTRE „BASARAB I” – PITEŞTI

-ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI PENTRU COMUNICAŢII, TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI APĂRARE CIBERNETICĂ - SIBIU

-ŞCOALA MILITARA DE MAISTRI MILITARI A FORTELOR NAVALE „AMIRAL ION MURGESCU” - CONSTANŢA

-ŞCOALA MILITARA DE MAISTRI MILITARI  ŞI SUBOFIŢERI AI FORTELOR AERIENE „TRAIAN VUIA” -  BOBOC 

 

B. Învăţământul superior

a.   concursul de admitere la instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N., pe locurile M.A.I

- UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”

- ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” – SIBIU

- ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ “FERDINAND I” BUCUREŞTI

- INSTITUTUL MEDICO – MILITAR BUCUREŞTI

- ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” – CONSTANŢA

 

b.   concursul de admitere la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, pe locurile M.A.I.

 

Numărul de locuri aprobate pentru anul şcolar/universitar 2020 – 2021 în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. respective M.Ap.N. se regăsesc în Anexa la anunţul I.P.J. Olt  nr. 91.975 din 08.06.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Atenţie! Modificările, completările, revenirile cu privire la condiţiile de Admitere la instituţiile de  învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile  M.A.I, . pentru care I.P.J. Olt   realizează activităţi de recrutare în sesiunea 2020 vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor doar prin postare pe site-ul unităţii (http://ot.politiaromana.ro). De asemenea, candidaţii sunt obligaţi să se informeze individual cu privire la planificarea la testarea psihologică pe site-ul unităţii.

 

Înscrierea candidaţilor se realizează ZILNIC în perioada 09.06.2020 - 16.06.2020, între orele 1030-1330, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, din Slatina, str. Mihai Eminescu, nr. 19, sens în care candidații vor depune cererile tip (descărcate de pe site-ul oficial al MAI, completate lizibil si semnate).

Dosarele de recrutare pentru examenul de admitere se depun de candidaţi:

- până la data de 16.06.2020, iar data limită pentru completarea dosarelor de recrutare  cu fişă medicală şi aviz psihologic este 23 iunie 2020 – pentru candidaţii înscrişi pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N. şi S.R.I, precum şi pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N.

 

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţii de învăţământ superior ale M.Ap.N şi unităţi de învăţământ postliceal ale M.Ap.N, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să aibă vârsta de până la 27 ani împliniţi în anul 2020;
 7. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau să prezinte adeverinţă care atestă că au susținut/ vor susţine examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2020;
 8. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 9. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 10. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 11. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 12. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 13. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);
 14. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 15. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 16. nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic odată declaraţi ADMIS.

 

Pentru a participa la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască foarte bine şi să aibă capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau să prezinte adeverinţă care atestă că au susţinut/ vor susţine examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2020;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 8. să aibă o conduită civică şi morală corespunzătoare;
 9. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 10. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 11. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 12. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 13. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);
 14. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului şi media minimă la examenul de bacalaureat 7,00;
 15. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 16. în situația în care fac parte din partide, formațiuni sau organizații politice, să declare în scris că odată declarați ADMIS vor renunța la calitatea de membru al acestora
 17. candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale să declare sub semnătură că, odată declaraţi ADMIS, vor renunţa la aceste calităţi;
 18. să fie dispuşi ca, după numirea în funcţie, ca urmare a finalizării ciclului de studii universitare de licenţă în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii ,,Mihai Viteazul” să îndeplinească serviciul timp de 10 ani în unităţile la care vor fi încadraţi sau mutaţi ulterior, în raport de nevoile M.A.I.;
 19. să accepte, în situaţia în care vor fi declaraţi ADMIS, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, conform dispoziţiilor din legislaţia în vigoare;
 20. să accepte efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat;
 21. în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 alin. (6) - (63) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, achită contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat. Încasarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare se realizează de către instituţia de învăţământ superior de stat care a asigurat şcolarizarea. Cu ocazia înmatriculării în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, candidaţii vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor de şcolarizare.

 

              De la condiţiile de înscriere stabilite pentru persoanele care vor să candideze la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” nu se acordă derogări.

                 

              Nu se pot înscrie la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”:

 1. tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;
 2. adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;
 3. cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiţer;
 4. tinerii care au consumat sau desfăşurat operaţiuni cu plante, substanţe sau amestecuri de substanţe stupefiante, psihotrope sau susceptibile a avea efecte psihoactive, aflate sub control naţional ori prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte.

 

Suplimentar faţă de condiţiile şi criteriile de mai sus, candidaţii recrutaţi pentru admiterea pe locurile rezervate M.A.I. la alte instituţii de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională trebuie să îndeplinească şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie impuse de organizatori, după caz.

 

Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

 

Locurile sunt comune pentru femei şi bărbaţi. Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de locul de domiciliu/reşedinţă înscris în cartea de identitate.

 

Dosarele de recrutare ale candidaţilor pentru concursul de admitere pentru instituţiile de învăţământ superior M.Ap.N. şi S.R.I, precum şi pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N. se vor primi până la data de 16.06.2020.

 

 

Data limită pentru completarea dosarelor de recrutare ale candidaților pentru concursul de admitere la instituţiile de învăţământ superior M.Ap.N. şi S.R.I, precum şi pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N. cu fișă medicală și aviz psihologic este 23 iunie 2020.

 

DOSARUL DE RECRUTARE:

 

Dosarele pentru candidaţii la Academia Naţională de Informaţii ,,Mihai Viteazul” trebuie să cuprindă următoarele acte şi documente:

 

1. cererea de înscriere, completată după modelul stabilit în Anexa la anunțul nr. 91.975/08.06.2020.

2. cererea tip de participare la concursul de admitere, adresată rectorului Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, al cărei model este prevăzut în Anexa la Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studiile universitare de licenţă din Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” nr. 71094 din 04.03.2020, postată pe site-ul instituţiei de învăţământ superior;

3. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, completată după modelul stabilit în Anexa la anunțul nr. 91.975/08.06.2020;

4. C.V model Europass; 

5. copie a diplomei de bacalaureat şi a foii matricole aferentă (candidaţii promoţiei 2020 vor depune o adeverinţă de la unitatea de învăţământ din care să reiasa că elevul este înscris la examenul de bacalaureat conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) şi alin. (3) din Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne. nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 13 alin. (2) şi (3));

6. dovada echivalării acestor studii de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, în condiţiile legii, în situaţia în care candidaţii au absolvit anterior studii liceale în instituţii de învăţământ preuniversitar acreditate din străinătate;

7. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

8. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

9. autobiografia (anexa nr. 3) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului(anexa nr. 4);

10. extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar;

11. o fotografie color 9x12 cm;

12. fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I.;

13. avizul psihologic;

14. dovada achitării taxei de înscriere, în valoare de 150 lei, prin virament bancar, în contul RO35TREZ70120F330500XXXX, CF 4204267, deschis la Trezoreria Sector 1 Bucureşti, beneficiar UM 0418 Bucureşti, cu menţiunea Taxă înscriere licenţă pentru numele şi prenumele candidatului sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de exceptare de la plata taxei (situaţiile acceptate pentru scutirea de la plata taxei de înscriere sunt prevăzute la art. 6 alin. (6);

15. dosar plic.

 

Suplimentar, candidaţii la Academia Naţională de Informaţii ,,Mihai Viteazul”, care au dosarele de recrutare corect şi complet întocmite (inclusiv declaraţi “apt” psihologic şi medical în urma evaluărilor/examinărilor efectuate) şi care au promovat probele eliminatorii exprimă ON-LINE opţiunea de a participa la concursul de admitere organizat de instituţia de învăţământ superior prin completarea cererii-tip adresată rectorului Academiei. Formularul, prevăzut la pct. 2, se completează, se scanează în format PDF şi se transmite la adresa de mail admitere2020@animv.ro până la data de 10.07.2020.

 

 

Dosarele pentru candidaţii la instituţiile/unităţile de învăţământ ale M.Ap.N, trebuie să cuprindă următoarele acte şi documente

1. cererea de înscriere, completată după modelul stabilit în Anexa  ( cerere );

2. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, completată după modelul stabilit în Anexa  ( declarație );

3. C.V model Europass; 

4. copie a diplomei de bacalaureat şi a foii matricole aferente (candidaţii promoţiei 2020 vor depune o adeverinţă de la unitatea de învăţământ din care să reiasa că elevul este înscris la examenul de bacalaureat conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) şi alin. (3) din Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 13 alin. (2) şi (3));

5. dovada echivalării acestor studii de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, în condiţiile legii, în situaţia în care candidaţii au absolvit anterior studii liceale în instituţii de învăţământ preuniversitar acreditate din străinătate;

6. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

7. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

8. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;

9. extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar;

10. o fotografie color 9x12 cm;

11. fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I.;

12. avizul psihologic;

13. dosar plic.

 

Pentru candidații la instituțiile de învățământ ale MApN și la Academia Națională de Informaţii „Mihai Viteazul”, se întocmește un dosar suplimentar de recrutare, care rămâne la unitatea de recrutare în vederea continuării activităților specifice de resurse umane.

 

La momentul depunerii copiilor după documentele menționate, candidații vor avea asupra lor originalele acestora în vederea certificării conformității cu originalul a documentelor solicitate, potrivit O.U.G nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

 

Beneficiarii măsurilor prevăzute de Ordinul M.A.I nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi şi de Ordinul M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, depun la dosarul de recrutare următoarele :

 • documentele specifice pentru selecția și admiterea în instituțiile de învățământ din cadrul M.A.I. (conform prezentului anunț);
 • adeverința care atestă faptul că este în continuarea studiilor pentru copilul major aflat în întreținerea polițistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă;
 • formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) sau, după caz, procesul – verbal de cercetare a evenimentului, în fotocopie;
 • decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emisă/emis pe numele polițistului rănit sau a polițistului decedat, în fotocopie;
 • certificatul de deces al polițistului decedat, dacă este cazul, în fotocopie. 

 

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare distincte corespondente numărului de opţiuni. În cazul acestor candidaţi fişa medicală şi rezultatul evaluării psihologice se depun în dosarele de recrutare în xerocopii certificate pentru conformitate cu originalele de către personalul care a realizat recrutarea.

 

          Activitatea de recrutare, selecţie şi de susţinere a probei de verificare a cunoştinţelor încetează (candidaţii sunt eliminaţi din concurs în oricare etapă a acestuia) în următoarele situaţii:

- nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

- încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecţie;

- nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de admitere.

 

În cazul în care situaţiile de mai sus sunt descoperite după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

 

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ ŞI EXAMINAREA MEDICALĂ

 

 

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează la nivelul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Olt, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., conform unei planificări întocmite de către Serviciul Resurse Umane şi postată pe site-ul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Olt  (http://ot.politiaromana.ro,  secţiune CarierăAdmitere). Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică, activitatea de recrutare încetează.

 

Examinarea medicală se realizează doar de candidaţii declaraţi „Apt psihologic”,  la Centrul Medical Judeţean Olt, imediat ce vor fi afişate rezultatele la testarea psihologică pe site-ul http://ot.politiaromana.ro sectiunea Carieră/Admitere. Candidaţii declaraţi „Apt psihologic” se vor prezenta în ziua afişării rezultatelor/ziua următoare la Centrul Medical Judeţean Olt pentru examinare medicală.

Examinarea medicală constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate a candidaţilor, conform baremelor medicale în vigoare şi se concretizează prin completarea fişei medicale-tip. Candidaţii care nu îndeplinesc cerinţele medicale de recrutare nu li se întocmeşte dosar de recrutare şi sunt apreciaţi ca fiind „nepromovaţi”, iar activitatea de recrutare încetează. Candidaţii care îndeplinesc cumulativ toate criteriile medicale de recrutare li se încheie fişa medicală cu avizul „Apt medical”. 

Candidații la Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” și Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanța efectuează examinarea medicală specială la Centrul de Medicină Navală Constanța, prin grija Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Candidații vor avea în dosarul de recrutare, suplimentar, pentru obținerea avizului apt îmbarcare, o copie a fișei medicale, conformă cu originalul.

Avizul eliberat de structurile specializate cu mențiunea apt/promovat se introduce în dosarul de recrutare.

 

Examinarea medicală şi evaluarea psihologică sunt gratuite, conform reglementărilor legale în vigoare, cu excepţia examinărilor suplimentare.

 

ÎNSCRIEREA LA SEDIUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI PROBELE ELIMINATORII

 

Candidaţii care au fost declaraţi “apt” psihologic şi medical în urma evaluărilor/examinărilor efectuate la unităţile de recrutare se înscriu la sediul instituţiilor de învăţământ superior/unităţilor de învăţământ postliceal pentru care au optat, potrivit calendarului/graficului de admitere stabilit de către fiecare dintre acestea, prezentând documentele solicitate de organizatori şi participând la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei instituţii de învăţământ superior/unităţi de învăţământ postliceal. Detalii în acest sens se vor regăsi pe paginile de internet ale fiecărei instituţii de învăţământ.

 

Atenţie!!! Modificările, completările, revenirile cu privire la condiţiile de Admitere la instituţiile de învăţământ ale instituţiilor de învăţământ care pregătesc personal pentru M.A.I. pentru care I.P.J. Olt  realizează activităţi de recrutare în sesiunea 2020  vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor doar prin postare pe site-ul unităţii (http://ot.politiaromana.ro). De asemenea, candidaţii sunt obligaţi să se informeze individual cu privire la planificarea la testarea psihologică pe site-ul unităţii.

 

Pentru înscrierea la unităţile de învăţământ superior/postliceal ale M.Ap.N. şi Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, candidaţii  prezintă următoarele documente (LA SEDIUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT !):

 

a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;

b) diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează notele obţinute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma (numai pentru absolvenţii promoţiei anului în curs), precum şi foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau în copii legalizate

c) alte documente solicitate prin metodologiile/ regulamentele de admitere (ex.: acte de studii în original, dovada achitării contravalorii taxei de înscriere la concurs pentru candidaţii la alte instituţii de învăţământ la care MAI are locuri aprobate, avize pentru dovedirea unor aptitudini etc.).

Concursul de admitere cuprinde probe eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) şi probe de verificare a cunoştinţelor (test grilă/proba de cunoştinţe la disciplinele de concurs) desfăşurate la sediile instituţiilor de învăţământ.

 

Candidaţii M.A.I la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. și la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” susţin probele eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 07 - 15 iulie 2020, potrivit planificării D.G.M.R.U – M.A.I care va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul M.A.I. la secțiunea carieră/instituții de învățământ. Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul şi echipamentul sportiv necesar desfăşurării probei de evaluare a performanței fizice, potrivit normelor și baremelor prevăzute în Anexa 31 la Ordinul M.A.I. nr. 140 din 2016 sau în Anexa 31 la Ordinul M.A.I. nr. 177 din 2016, ambele cu modificările și completările ulterioare.

La probele eliminatorii de concurs – contravizita medicală și evaluarea performanțelor fizice, nu se admit contestații, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

Candidaţii M.A.I la instituțiile de învățământ ale M.Ap.N. și Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” se înscriu la sediul instituțiilor de învățământ pentru care au optat și pentru care au întocmit dosar de recrutare, prezentând documentele solicitate de organizatori și continuă procedura de admitere conform graficelor/calendarelor stabilite de acestea prin metodologiile/regulamentele proprii.

 

Detalii privind Admiterea 2020probele de admitere, tematica şi bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursului pentru admiterea în instituţiile de învăţământ superior/unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N. şi S.R.I precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi vor fi publicate pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ, precum  și la următoarele adrese:   

 

 • pentru unități ale M.Ap.N. – dmru.mapn.ro (secțiunea admitere);
 • pentru A.N.I. – animv.ro (secțiunea studii-facultați-admitere licență 2020-2021).

 

 Planificarea candidaților M.A.I. la instituțiile de învățământ din structura Ministerului

Apărării Naționale și la Academia Națională de Informații ” Mihai Viteazul” și precizările privind desfășurarea probelor eliminatorii se consultă pe site-ul http://www/mai.gov.ro.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de luni până joi între orele 0800 – 1600, respectiv vineri între orele 0800 – 1400 la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt – Serviciul Resurse Umane la telefon 0249/406500 (int. 20114).

 

Activitățile de recrutare și selecție a candidaților se desfășoară cu respectarea regulilor în vigoare stabilite la nivel național în vederea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID - 19 (distanțare socială, portul măștii, dezinfectarea pupitrelor, aparatelor ce compun traseul etc.).

 

 

 

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7