A N U N Ţ

 

Inspectoratul de Politie Judeţean Olt, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară în perioada 28.06.2021- 11.07.2021 activitatea de recrutare a candidaţilor pentru participarea la concursul de admitere la facultățile Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” București, sesiunea 2021

 

Inspectoratul de Politie Judeţean Olt recrutează candidaţi pentru:

 

 

A. ACADEMIA DE POLIȚIE ,,ALEXANDRU IOAN CUZA” BUCUREȘTI

- STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ-

 

1. Facultatea de Poliţie: în domeniul de licenţă ,, Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă;

2. Facultatea de Poliţie: în domeniul de licenţă ,,Drept”, specializarea „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă;

 

 

 

Numărul de locuri la instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, în anul școlar/universitar 2021-2022, se regăsesc în Anexa nr. 1 la prezentul anunţ

 

Atenţie! Modificările, completările, revenirile cu privire la condiţiile de Admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne,pentru care I.P.J. Olt realizează activităţi de recrutare în sesiunea 2021 vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor doar prin postare pe site-ul unităţii (http://ot.politiaromana.ro). De asemenea, candidaţii sunt obligaţi să se informeze individual cu privire la planificarea la testarea psihologică pe site-ul unităţii.

 

Înscrierea se realizează, în perioada 28.06.2021 - 11.07.2021 (pe data de 11.07.2021 doar până la orele 1600), online la adresa de e-mail resurseumane@ot.politiaromana.ro.

Cererea-tip de înscriere prevăzută în anexa nr. 2 la Dispoziţia-cadru nr. 11/17953/2019 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează şi se transmite, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@ot.politiaromana.ro., în perioada 28 iunie - 11 iulie 2021, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică.

La primirea cererii-tip de înscriere, Serviciul Resurse Umane va completa, codul unic de identificare, folosit pe întreaga procedură de concurs, şi centrul zonal la care aceştia sunt arondaţi.

Cererea-tip de înscriere cuprinzând elementele, ai sus menţionate, se scanează şi se comunică, în următoarea zi lucrătoare, la adresa de e-mail indicată de către candidaţi.

 

Dosarele de recrutare pentru examenul de admitere se depun de candidaţi:

- până la data de 23 IULIE 2021, iar data limită pentru completarea dosarelor de recrutare cu adeverință medicală este 23 IULIE 2021 – şi aviz psihologic este până la data de 21 iulie 2021 pentru candidaţii înscrişi pentru instituţiile de învăţământ superior ale Ministerului Afacerilor Interne.

 

3.La Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” pentru specializările/ programele de studii universitare de licență ”Drept”, ”Ordine și siguranță publică” , candidații pot participa la concursul de admitere la o singură specializare/program de studii universitare de licență din cadrul unei singure facultăți.

 

4.Pentru a participa la concursul de admitere în instituţii de învăţământ superior ale M.A.I, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (îndeplinirea condiției se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau să prezinte adeverință care atestă că au susținut/ vor susține examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2021;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 8.  să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);
 13.  să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 14.  să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 15. nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic odată declarați ADMIS.

 

De la condiţiile de înscriere stabilite pentru persoanele care vor să candideze la concursul de admitere organizat de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București nu se acordă derogări.

 

5.Suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 alin. (6) - (63) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, achită contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat. Încasarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare se realizează de către instituţia de învăţământ superior de stat care a asigurat şcolarizarea. Cu ocazia înmatriculării în cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza”, candidaţii vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor de şcolarizare.

 

              Nu se pot înscrie la concursul de admitere organizat de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”:

 1. tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;
 2. adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;
 3. cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiţer;
 4. tinerii care au consumat sau desfăşurat operaţiuni cu plante, substanţe sau amestecuri de substanţe stupefiante, psihotrope sau susceptibile a avea efecte psihoactive, aflate sub control naţional ori prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte.

 

 1. Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

 

Locurile sunt comune pentru femei şi bărbaţi. Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de locul de domiciliu/reşedinţă înscris în cartea de identitate.

 

Dosarele de recrutare ale candidaţilor pentru concursul de admitere la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” București, se vor primi până la data de 23.07.2021.

 

 

Data limită pentru depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare ale candidaților pentru concursul de admitere la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” București. cu adeverinţă medicală este 23. 07. 2021 și examinare psihologică este 21.07.2021.

 

 

DOSARUL DE RECRUTARE:

 

Dosarele pentru candidaţii la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” București, trebuie să cuprindă următoarele acte şi documente:

 1. cererea de înscriere, completată după modelul stabilit în Anexa 2 (cerere); Data limită pentru depunerea cererii de înscriere este 11. 07 2021;
 2. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, completată după modelul stabilit în Anexa 3 ( declarație );
 3. C.V model Europass – Anexa 4;
 4. copie a diplomei de bacalaureat şi a foii matricole aferente (candidaţii promoţiei 2021 vor depune o adeverinţă de la unitatea de învăţământ din care să reiasă că elevul este înscris la examenul de bacalaureat conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) şi alin. (3) din Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 13 alin. (2) şi (3));
 5. dovada echivalării acestor studii de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, în condiţiile legii, în situaţia în care candidaţii au absolvit anterior studii liceale în instituţii de învăţământ preuniversitar acreditate din străinătate;
 6. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 7. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 8. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului – anexele 7 şi 8;
 9. extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar;
 10. o fotografie color 9x12 cm;
 11. adeverință medicală eliberată de medicul de familie – anexa 5;
 12. consimțământ informat – anexa 6;
 13. avizul psihologic;
 14. dosar plic.

 

NOTĂ: Suplimentar, documentelor prevăzute, candidaţii care se înscriu pentru locurile distincte (rromi, maghiari, alte minorități naționale etc.) sau în situația absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială, dosarul de recrutare va conține, suplimentar și documentele în original, care atestă îndeplinirea condițiilor de participare pe aceste locuri, solicitate potrivit prevederilor legale incidente, precum și prin dispozițiile Regulamentului Concursului de Admitere 2021.

 

La momentul depunerii copiilor după documentele menționate, candidații vor avea asupra lor originalele acestora în vederea certificării conformității cu originalul a documentelor solicitate, potrivit O.U.G nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

 

Beneficiarii măsurilor prevăzute de Ordinul M.A.I nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi şi de Ordinul M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, depun la dosarul de recrutare următoarele :

 • documentele specifice pentru selecția și admiterea în instituțiile de învățământ din cadrul M.A.I. (conform prezentului anunț);
 • adeverința care atestă faptul că este în continuarea studiilor pentru copilul major aflat în întreținerea polițistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă;
 • formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) sau, după caz, procesul – verbal de cercetare a evenimentului, în fotocopie;
 • decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emisă/emis pe numele polițistului rănit sau a polițistului decedat, în fotocopie;
 • certificatul de deces al polițistului decedat, dacă este cazul, în fotocopie.

 

Candidaţii pot avea o singura opțiune la Facultățile Academie de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” București.

 

Activitatea de recrutare, selecţie şi de susţinere a probei de verificare a cunoştinţelor încetează (candidaţii sunt eliminaţi din concurs în oricare etapă a acestuia) în următoarele situaţii:

- nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

- încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecţie;

- nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de admitere.

În cazul în care situaţiile de mai sus sunt descoperite după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

 

ETAPE DE SELECȚIE A CANDIDAȚILOR RECRUTAȚI

 

 • Etapa I de selecţie (ELIMINATORIE): evaluarea psihologică, concluzionarea asupra aptitudinii medicale a candidaţilor pe baza baremelor medicale în vigoare și examinarea medicală realizată la unităţile care au recrutat candidaţii

 

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de specialiști din cadrul unității de recrutare, în conformitate cu dispoziţia directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite de către Serviciul Resurse Umane şi postată pe site-ul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Olt (https://ot.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere-institutii-invatamant). Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică, activitatea de recrutare încetează.

 

Examinarea medicală Examinarea medicală a candidaților se realizează potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 105/ 2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 • Etapa a II-a de selecţie – proba de evaluare a performanței fizice - ELIMINATORIE, realizată la ȘCOALA MILITARĂ DE SUBOFIȚERI JANDARMI ,,GRIGORE ALEXANDRU GHICA” DRĂGĂȘANI , în perioada 16.08.2021 – 22.08 2021 .
 • Proba de evaluare a performanței fizice se susține potrivit planificării care va fi adusă la cunoștința candidaților în timp util, prin afișarea la sediul Academiei (inclusiv pe site-ul oficial al instituției) / centrele zonale a listei candidaților la concursul de admitere și a sălilor unde se desfășoară proba de evaluare a performanțelor fizice.
 • În vederea susținerii probelor eliminatorii, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul și echipamentul sportiv necesar desfășurării probei de evaluare a performanței fizice, potrivit normelor și baremelor prevăzute în anexa nr. 31 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 – Anexa 9.
 •  Candidații au obligația de a urmări site-ul oficial al instituției) / centrele zonale a listei candidaților la concursul de admitere și a sălilor unde se desfășoară proba de evaluare a performanțelor fizice, pentru a se informa asupra planificării pentru susținerea probelor eliminatorii.

Proba de evaluare a performanței fizice constă în parcurgerea unui traseu practic-aplicativ și se realizează conform probelor, baremelor şi precizărilor stabilite în Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 105/2020 pentru candidaţii care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la proba scrisă, în perioada 31 august - 19 septembrie 2021.

 

Examinarea medicală şi evaluarea psihologică sunt gratuite, conform reglementărilor legale în vigoare, cu excepţia examinărilor suplimentare.

 

Atenţie! Modificările, completările, revenirile cu privire la condiţiile de Admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne,pentru care I.P.J. Olt realizează activităţi de recrutare în sesiunea 2021 vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor doar prin postare pe site-ul unităţii (https://ot.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere-institutii-invatamant). De asemenea, candidaţii sunt obligaţi să se informeze individual cu privire la planificarea la testarea psihologică pe site-ul unităţii.

 

Detalii privind Admiterea 2021probele de admitere, tematica şi bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursului pentru admiterea în ACADEMIA DE POLIȚIE ,,ALEXANDRU IOAN CUZA ” București, precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi vor fi publicate pe site-ul instituţiei de învăţământ, precum și la următoarele adrese:

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de luni până joi între orele 0800 – 1600, respectiv vineri între orele 0800 – 1400 la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt – Serviciul Resurse Umane la telefon 0249/406500 (int. 20111/20114).

 

Activitățile de recrutare și selecție a candidaților se desfășoară cu respectarea regulilor în vigoare stabilite la nivel național în vederea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID - 19 (distanțare socială, portul măștii, dezinfectarea pupitrelor, aparatelor ce compun traseul etc.).

 

Anexa 1 - situaţia locurilor

Anexa 2 Cerere inscriere

Anexa nr. 3 - declaratie-confirmare-cunoastere-conditii-si-criterii-de-recrutare

Anexa nr. 4 - CV model Europass

Anexa nr. 5 - adeverinta-medicala-conform-Omai-23-2021

Anexa nr. 6 - Consimtamant-informat

Anexa nr. 7 - Indrumar autobiografie

Anexa nr. 9 - traseu aplicativ

Anexa nr. 8 - Tabel de rude

Anxa nr. 10 - TIPIZAT CONSIMTAMANT CAZIER