A N U N Ţ

 

 

Inspectoratul de Politie Judeţean Olt, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară în perioada 17.07.2020 - 27.07.2020, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, activitatea de recrutarea candidaţilor pentru  concursul de admitere organizat în anul 2020 la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”

 

Inspectoratul de Politie Judeţean Olt recrutează candidaţi pentru:

 

 

 1. Învăţământul superior

 

 

- ACADEMIA DE POLIȚIE ,,ALEXANDRU IOAN CUZA” - BUCUREȘTI

a -FACULTATEA DE POLIȚIE - Programul de studii universitare de licență /specializarea/ ,,Ordine și siguranță publică”- Forma de învățământ - frecvență, (doar pentru locurile aprobate I.G.P.R.) şi forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (doar agenţi de poliţie din cadrul M.A.I.);

b.-FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE- Programul de studii universitare de licență ,,Drept”.

Numărul de locuri aprobate pentru anul şcolar/universitar 2020 – 2021 în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. se regăsesc în Anexa la anunţul I.P.J. Olt  nr.        92655 din 17. 07 .2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Atenţie! Modificările, completările, revenirile cu privire la condiţiile de Admitere la instituţiile de  învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile  M.A.I, . pentru care I.P.J. Olt   realizează activităţi de recrutare în sesiunea 2020 vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor doar prin postare pe site-ul unităţii (http://ot.politiaromana.ro). De asemenea, candidaţii sunt obligaţi să se informeze individual cu privire la planificarea la testarea psihologică pe site-ul unităţii.

 

Înscrierea candidaţilor se realizează ZILNIC în perioada 17.07.2020 – 27.07.2020, între orele 9,00-19,00, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, din Slatina, str. Mihai Eminescu, nr. 19, sens în care candidații vor depune cererile tip (descărcate de pe site-ul oficial al MAI, completate lizibil si semnate).

 

Dosarele de recrutare pentru examenul de admitere se depun personal de candidaţi:

- până la data de 27.07.2020, iar data limită pentru completarea dosarelor de recrutare cu adeverinţă medicală  eliberată  de medicul de familie şi avizată de medicul de unitate este 04 august 2020 – pentru  concursul de admitere organizat la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea 2020.

 

 

Pentru a participa la concursul de admitere organizat la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea 2020, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau să prezinte adeverinţă care atestă că au susținut/ vor susţine examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2020;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);
 13. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 14. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 15. nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic odată declaraţi ADMIS.

 

 

 1. în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 alin. (6) - (63) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, achită contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat. Încasarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare se realizează de către instituţia de învăţământ superior de stat care a asigurat şcolarizarea. Cu ocazia înmatriculării în cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza”, candidaţii vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor de şcolarizare.

 

De la condiţiile de înscriere stabilite pentru persoanele care vor să candideze la concursul de admitere organizat de Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” nu se acordă derogări.

             

Nu se pot înscrie la concursul de admitere organizat de Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”:

 1. tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;
 2. adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;
 3. cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiţer;
 4. tinerii care au consumat sau desfăşurat operaţiuni cu plante, substanţe sau amestecuri de substanţe stupefiante, psihotrope sau susceptibile a avea efecte psihoactive, aflate sub control naţional ori prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte.

 

 

Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

 

Locurile sunt comune pentru femei şi bărbaţi. Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de locul de domiciliu/reşedinţă înscris în cartea de identitate.

 

 

Dosarele de recrutare ale candidaţilor  pentru  concursul de admitere organizat la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea 2020  se vor primi până la data de 27.07.2020.

 

 

Data limită pentru completarea dosarelor de recrutare ale candidaților pentru  concursul de admitere organizat la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea 2020, este 04 august 2020.

 

 

DOSARUL DE RECRUTARE:

 

 

Dosarele pentru candidaţii la instituţiile/unităţile de învăţământ ale M.A.I, trebuie să cuprindă următoarele acte şi documente

 1. cererea de înscriere, completată după modelul stabilit în Anexa  ( cerere );
 2. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, completată după modelul stabilit în Anexa  ( declarație );
 3. C.V model Europass; 
 4. copie a diplomei de bacalaureat şi a foii matricole aferente (candidaţii promoţiei 2020 vor depune o adeverinţă de la unitatea de învăţământ din care să reiasă că elevul este înscris la examenul de bacalaureat conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) şi alin. (3) din Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 13 alin. (2) şi (3));
 5. dovada echivalării acestor studii de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, în condiţiile legii, în situaţia în care candidaţii au absolvit anterior studii liceale în instituţii de învăţământ preuniversitar acreditate din străinătate;
 6. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 7. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 8. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
 9. extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar;
 10. Trei fotografii 3x4 cm și două fotografie color 9x12 cm;
 11. adeverință medicală eliberată de medicul de familie;
 12. consimțământ informat;
 13. avizul psihologic;
 14. dosar plic.

 

 

 1. Suplimentar, documentelor prevăzute, candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităților naționale-romi, maghiari, alte minorități-depun la dosarul de recrutare și o adeverință din partea unei organizații etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenență a candidatului, respectiv calitatea de etnic și declarație pe propria răspundere.

 

 

La momentul depunerii copiilor după documentele menționate, candidații vor avea asupra lor originalele acestora în vederea certificării conformității cu originalul a documentelor solicitate, potrivit O.U.G nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

 

 

Beneficiarii măsurilor prevăzute de Ordinul M.A.I nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi şi de Ordinul M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, depun la dosarul de recrutare următoarele :

 • documentele specifice pentru selecția și admiterea în instituțiile de învățământ din cadrul M.A.I. (conform prezentului anunț);
 • adeverința care atestă faptul că este în continuarea studiilor pentru copilul major aflat în întreținerea polițistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă;
 • formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) sau, după caz, procesul – verbal de cercetare a evenimentului, în fotocopie;
 • decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emisă/emis pe numele polițistului rănit sau a polițistului decedat, în fotocopie;
 • certificatul de deces al polițistului decedat, dacă este cazul, în fotocopie. 

 

Candidaţii înscrişi la concursul organizat la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București, pot participa la concursul de admitere la o singură specializare.

Candidaţii la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” pentru specializările/ programele de studii universitare de licență ”Drept”,  și ”Ordine și siguranță publică”,  pot participa la concursul de admitere la o singură specializare/program de studii universitare de licență din cadrul unei singure facultăți.

 

        Activitatea de recrutare, selecţie şi de susţinere a probei de verificare a cunoştinţelor încetează (candidaţii sunt eliminaţi din concurs în oricare etapă a acestuia) în următoarele situaţii:

- nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

- încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecţie;

- nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de admitere.

 

În cazul în care situaţiile de mai sus sunt descoperite după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

 

 

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ

 

 

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează până la data de 04 august 2020, în conformitate cu dispoziţia  Centrului de Psihosociologie al M.A.I., conform unei planificări întocmite de către Serviciul Resurse Umane şi postată pe site-ul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Olt  (http://ot.politiaromana.ro,  secţiune CarierăAdmitere). Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică, activitatea de recrutare încetează.

 

 

TAXA DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 

Taxa de înscriere la concurs se achită de către candidaţii declaraţi „apt psihologic”, în perioada 28 iulie - 07 august 2020 (data operaţiunii bancare), potrivit precizărilor publicate pe sile-ul oficial al Academiei de Poliţie ..Alexandru Ioan Cuza". la secţiunea Admitere.

Pentru locurile aprobate Ministerului Apărării Naţionale la Academia de Poliţie ..Alexandru Ioan Cuza" - programul de studii universitare de licenţă "Drept", recrutarea şi susţinerea probelor eliminatorii se realizează prin structurile acestui minister.

Pentru locurile aprobate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" - programul de studii universitare de licenţă "Ordine şi siguranţă publică", organizat la Facultatea de Poliţie, recrutarea candidaţilor se realizează prin structurile acesteia.

 

Candidaţii scutiţi de la plata taxei de înscriere depun documentele justificative pentru scutirea de la plata taxei de înscriere la dosarul de recrutare şi le transmit şi prin e-mail, până la dat de 04 august 2020, scanate în format .pdf la adresa admitere@academiadepolitie.ro,  Dimensiunea fişierului transmis nu trebuie să depăşească 20MB.

 

 

EXAMINAREA MEDICALĂ

 

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 105/2020 pentru candidaţii care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la proba scrisă, în perioada 08 - 24 septembrie 2020.

Academia de Poliţie ..Alexandru Ioan Cuza" transmite unităţilor de recrutare candidaţii care urmează să susţină examinarea medicală.

Compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidaţii cu privire la continuarea procedurilor de selecţie şi prezentarea la unitatea de recrutare în vederea înmânării adresei prevăzute la art. 4 alin. (2) din anexa nr. 1 la Ordinul m.a.i. nr. 105/2020. precum şi a copiei adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie existente în dosarul de recrutare.

 

Examinarea medicală şi evaluarea psihologică sunt gratuite, conform reglementărilor legale în vigoare, cu excepţia examinărilor suplimentare.

 

SUSŢINEREA PROBELOR ELIMINATORII

 

Candidaţii care au fost declaraţi „apt” psihologic şi au primit avizul medicului Centrului Medical Judeţean Olt în urma evaluărilor/examinărilor efectuate pentru a participa la concursul de admitere la o instituţia de învăţământ M.A.I. susţin  la sediul instituției de învăţământ postliceal Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, judeţ Vâlcea.

Proba eliminatorie de evaluare a performanţei fizice se susţine în perioada 24 - 29 august 2020, iar proba de evaluare a cunoştinţelor se susţine în perioada 01 - 02 septembrie 2020.

Repartizarea şi planificarea pentru susţinerea probelor prevăzute la alin. (1) se realizează de către Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" şi sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor, în timp util, prin postarea acestora pe site-ul oficial al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, precum şi al celorlalte centre zonale de selecţie.

In vederea susţinerii probelor de admitere, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanţei fizice şi echipamentul sportiv necesar.

Rezultatele obţinute de candidaţi se centralizează la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" şi se afişează pe site-ul instituţiei de învăţământ. în ordinea mediilor obţinute la proba de evaluare a cunoştinţelor.

Contestaţiile la proba de evaluare a cunoştinţelor se transmit online la adresa admitere@,academiadepolitie.ro. în data de 05 septembrie 2020 şi se soluţionează la sediul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", în perioada 06 - 07 septembrie 2020.

 

Atenţie!!! Modificările, completările, revenirile cu privire la condiţiile de Admitere la instituţiile de învăţământ ale instituţiilor de învăţământ care pregătesc personal pentru M.A.I. pentru care I.P.J. Olt  realizează activităţi de recrutare în sesiunea 2020  vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor doar prin postare pe site-ul unităţii (http://ot.politiaromana.ro). De asemenea, candidaţii sunt obligaţi să se informeze individual cu privire la planificarea la testarea psihologică pe site-ul unităţii.

 

Înscrierea la unităţile de învăţământ  ale  candidaților M.A.I., care au fost declarați apt psihologic și medical se realizează la centrul zonal de selecţie, potrivit calendarelor concursului de admitere stabilit de  instituția de învățământ și afișat pe site-ul propriu, în secțiunea privind  admiterea.

În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidații prezintă următoarele documente (LA SEDIUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT !):

 

a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;

b) diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează notele obţinute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma (numai pentru absolvenţii promoţiei anului în curs), precum şi foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau în copii legalizate

c) alte documente stabilite prin dispozițiile de recrutare ale inspectorilor generali și/sau  metodologia de admitere sau după caz prin Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență în facultățile Academie de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”.

Concursul de admitere cuprinde probe eliminatorii ( verificarea aptitudinilor fizice) şi probe de verificare a cunoştinţelor (test grilă/proba de cunoştinţe la disciplinele de concurs) desfăşurate la sediile instituţiilor de învăţământ.

 

La proba eliminatorie de concurs – la examinarea medicală se admit contestații, iar la evaluarea performanțelor fizice nu se admit contestații, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

 

Detalii privind Admiterea 2020probele de admitere, tematica şi bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursului pentru admiterea în instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I.  precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi vor fi publicate pe site-ul  instituţiei de învăţământ, precum  și la următoarea adresă:   

 

Relaţii suplimentare se pot obţine în intervalul orar 0900 – 1900, la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt – Serviciul Resurse Umane la telefon 0249/406500 (int. 20114).

 

Activitățile de recrutare și selecție a candidaților se desfășoară cu respectarea regulilor în vigoare stabilite la nivel național în vederea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID - 19 (distanțare socială, portul măștii, dezinfectarea pupitrelor, aparatelor ce compun traseul etc.).

 

Cerere inscriere 

Indrumar autobiografie

CV model Europass

Tabel rude

 Declaratie acceptare conditii recrutare 2020

Anexa_6_adeverinta_medic_familie

Anexa__7_Consimtamant